Ny kross för avfall i Bollnäs

Borab (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB) gör sin största investering någonsin, 30 miljoner kronor, för att i en modern anläggning göra lokalt avfall till ett finfördelat bränsle till värmeverket i Bollnäs.


Bygg- industriavfall och hushållssopor krossas till en bränslefraktion som lagras en viss tid innan det transporteras till värmeverket i Bollnäs. Foto: Anna Alverhag

Bollnäs Energi har haft en avfallspanna sedan 1983-84 som byggdes om 1998 och 2001 då en effekthöjning genomfördes, samtidigt som emissionerna reducerades. Pannan är en bubblande fluidbädd från Generator, senare ombyggd av Kvaerner. Bränslet är avfall, från början från Bollnäs och Ovanåker som vid starten uppgick till cirka 15 000 ton per år. Tillståndet har utökats till 40 000 ton per år och idag levererar även Söderhamn, Ljusdal och Härjedalen avfall till Bollnäs Energi.

Nytt kraftvärmeverk planeras
- Vi planerar nu för en ny panna och har lämnat in miljötillståndsansökan för en anläggning på 25-30 MW med ångpanna och turbin för elproduktion. Med en ny kraftvärmeanläggning skulle vi också komma ner i skattesats, säger Torbjörn Nilsson produktionsansvarig på Bollnäs Energi.
- Det tar minst tre år att bygga en anläggning, som skulle kunna vara i drift före 2012. Investeringskostnaden är beräknad till 300 miljoner kronor, men det finns en risk att det blir dyrare. Vi kommer att göra en ny förstudie för att se hur ekonomin ser ut och hur byggkostnaden har förändrats, säger Torbjörn Nilsson.
Teknikvalet är inte bestämt, men mycket talar för en bubblande fluidbädd, dels för att vi har goda erfarenheter och en infrastruktur som passar med den nya sönderdelningsanläggningen och med det lilla fjärrvärmenät som vi har. Fördelarna är att anläggningen är start och stoppsnabb och kan gå delar av ett dygn. Den kan starta eller stoppa på 20 minuter jämfört med flera timmar för en rosterpanna. En BFB-panna är också mer flexibel för bränslets fukthalt, där man kan gå mellan 20 procent upp till 60 procent.
- Det miljötillstånd vi har idag är för 40 000 ton hushållsavfall plus 25 000 ton returträ. Det nya tillståndet är för 80 000 ton ospecificerat avfall. För returträ så råder ett stort överskott i regionen i nuläget. Vi förväntar oss att miljötillståndet kommer att bli klart i år, säger Torbjörn Nilsson på Bollnäs Energi.

Modern krossanläggning
Den nya krossninganläggningen i Bollnäs ersätter två gamla och blir en av de modernaste i landet. Tidigare skedde en grovkrossning vid deponin Sävstaås och en finkrossning vid värmeverket. Den lösningen gjorde anläggningen känslig för driftstörningar och medförde större risker vid en eventuell brand i bränslet.
Med den nya krossanläggningen sker både grovkrossningen och finkrossningen vid Sävstaås i en sammanhängande anläggning. Det innebär att man kan bygga upp ett lager av färdigkrossat bränsle som kan användas vid eventuella driftstörningar i krossningen. Finkrossningen är dessutom uppdelad på två linjer, vilket gör att en linje kan servas utan att produktionen stannar.

Stabil leverantör
- Motivet till att vi valde denna utrustning från IQR (Industrial Quality Recycling)var en kombination av pris och prestanda samt stabilitet hos leverantörerna, säger Lars Olov Södergårds, vd för Borab. Vi har nu kört provdrift av anläggningen och vi håller på att bygga en byggnad runt hela krossanläggningen vilket kommer att ta några veckor till. Vi räknar med att komma i full drift i mars.

Två nyanställningar behövs
Totalt med markarbeten och allt är investeringen runt 30 miljoner kronor. Produktionen kommer att bli 40 000 ton och i framtiden upp emot 70 000 ton med viss skiftgång. Det behövs 7-8 personer för att driva anläggningen. Det är två man per skift och utöver det är det servicepersonal och drift av avfallsanläggningen. Totalt är det 12 personer i företaget och det krävs ett par personer ytterligare med den nya anläggningen.
- Vi tycker att vi ligger bra framme och att vi har en effektiv anläggning som vi kommer att ha nytta av framöver och det känns positivt. Arbetet med byggnaden har dragit ut lite på tiden på grund av materialbrist, men det är så det är i dagens byggkonjunktur, konstaterar Lars-Olov Södergårds.
Pionjäranläggning
- Vi ser den här anläggningen som en pionjäranläggning, säger Anders Wänglund, försäljningschef på IQR Systems. Krossningen sker i två steg med en sikt före andra steget och andra steget är uppdelat på två linjer. I siktningen före andra steget sorteras den färdiga fraktionen ut som uppgår till cirka 40-60 procent.
- Det är onödigt att krossa den del som redan är färdig. På det här viset får man en högre kapacitet, mindre slitage och underhållskostnader inte minst genom att även grus och sand avskiljs, förklarar Anders Wänglund. Det är en trend idag inom bränslehantering generellt att man siktar materialet mellan mellan krossstegen.

Växande marknad
– Vi ser en stor marknad i Sverige, Norden och internationellt. Det byggs nya anläggningar som aldrig förr. Även ägare av rosterpannor som tidigare vräkt in allt i pannan och tagit hand om föroreningarna i askan och slaggen efter pannan, har nu börjat intressera sig för bränsleberedning. Genom att göra viss sortering, grovkrossning och blanda materialet före pannan får man ett jämnare värmevärde så att pannorna fungerar bättre och kostnaderna för slitage i pannan, rening av rökgaserna och ask- och slagghanteringen minskar. Vi har många förfrågningar både för nya anläggningar och kompletteringar av befintliga anläggningar, säger Anders Wänglund.
Text: Anders Haaker


Grovkrossen närmast i bild och de två finkrossninglinjerna i bakgrunden.


Bosse Andersson, platschef, Lars Olov Södergords, vd och
Per-Erik Andersson, ordförande i Borab. Nederst t.v. Anders Gustavsson och Anton Kjell arbetar med monteringen av den nya krossanläggningen.


Närmast i bild syns sållet som avskiljer finfraktioner och fördelar det grovkrossade materialet innan det går in i finkrossen. Foto: Anna Alverhag


Även ägare till rosterpannor börjar intressera sig mer för bränsleberdening, säger Anders Wänglund, IQR Systems


Flödesschema för krossanläggningen, se även beskrivningen nedan. Källa: Borab


Beskrivning av sönderdelningsanläggningen
Mottagningen av materialet sker på en tipplatta vilket ger en hög flexibilitet för att kunna ta emot varierande material och med olika typer av fordon. Efter tippningen görs en grov besiktning av materialet för att kunna sortera bort sådant som inte går att behandla, eller farligt avfall. Materialet körs fram med en lastmaskkin så att det kan nås av kranen med gripskopa.
Operatören matar förkrossen med material. Förkrossen är en SID Hook Shredder S350 XLC som levereras av IQR. Den har två kraftiga roterande axlar försedda med krokar som roterar relativt långsamt (40 eller 20 varv per minut) mot varandra. Mellan valsarna och på sidorna finns mothåll eller kammar som hjälper till at bryta sönder materialet. Materialet krossas, rivs och mals i mindre bitar av kvarnen. Axlarna drivs av elektriska hydraulmotorer på 200 kW var, totalt 400 kW. Förkrossen är dimensionerad för att klara att hantera 40-60 ton material per timme. Maskinen körs enligt olika program med reversering av valsar i programmet samt även automatiskt vid behov.
Materialet faller ner under krossen på en bandtransportör och lyfts upp 3,5 meter över golvet för en första magnetseparering. Här skiljs järnmetaller ut ur avfallsströmmen. Ett nytt band tar materialet vidare till flödesfördelaren som är ett reversibelt band som omväxlande matar de två finkrossningslinjerna.
Före båda finkrossarna finns ett vibrationssåll som har en inmatningszon som fördelar och utjämnar materialet innan det når fram till ett så kallat fingersåll. Här separeras fraktionen som är mindre än 70 mm. Övrigt material transporteras till sekundärkvarnarnas inmatningsöppning. Det är också möjligt att som en reservmöjlighet mata obehandlat material direkt i sekundärkrossarna. Sållning före finkrossarna har fördelen att man får bort en stor del av finfraktion som grus, sand, glas med mera som sliter och förkortar livslängden på finkrossen.
Sekundärkrossningen sker i två stycken FlexHammer 1800 med 400 kW drift från IQR. Materialet sönderdelas i tre steg, när det matas in i hammarkvarnen, när det passerar en knivbrygga och när det passerar kvarnens bottenrost. Ett rejektsystem kan avskilja okrossbart material utan att maskinen skadas. Kapaciteten är 15-25 ton per timme för industri- och hushållsavfall och 40-60 ton per timme för returträ.
Efter hammarkvarnen sker en andra magnetseparering. Efter magnetstationen tar det vinkelställda bandet upp materialet till stackläggartransportören utanför byggnadens vägg. Avlastningshöjden är 6 meter och bandet kan vridas i 120 grader. Från stacken lastas bränslet med lastmaskin på lastbilar för transport till värmeverket.

BIOENERGI nr 4-2010 ute!

Publicering: 2010-09-16
 
Bioenergi nr 4-2010 innehåller bland annat en artikel om den internationella utvecklingen inom andra generationens etanol och en artikel som visar på ett ökat intresse för investeringar i produktion av en mängd olika biodrivmedel. En artikel beskriver världens största trailerbyggda flishugg. Vi skriver också om några intryck från WorldBioenergy 2010 i Jönköping och om europas största pelletsfabrik.  Bioenergi Villa innehåller årets stora översikt av pelletskaminer och en artikel om hur vi kan värme energieffektiva hus.

Beställ Bioenergi Villa nr 4-2010 (16 sidor) här om du vill ha den mest aktuella översikten av Pelletskaminer. Marknadsöversikten Pelletskaminer 2009 finns online här.

Gå till innehållsförteckningen
.

 


Munksjö Aspa bruk lägger order på Opcon Powerbox
Publicerad 2008-06-19

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag tecknat avtal med Munksjö Aspa bruk om försäljning av Opcon Powerbox för att generera grön el från spillvärme. Läs mer...

Alfa Laval förvärvar 45 procent av Ageratec
Publicerad 2008-06-17

Ageratec är ett svenskt företag med bas i Norrköping som utvecklar innovativa processlösningar för biodieselindustrin. Ageratecs försäljning 2008 beräknas bli cirka 80 miljoner kronor. Läs mer...

Lunds Energi delar upp investeringen och börjar upphandla
Publicerad 2008-06-11

Styrelsen för Lunds Energikoncernen har beslutat att bygga kraftvärmeverket i Örtofta.
Läs mer...

Neova förvärvar Kramfors Fjärrvärme
Publicerad 2008-06-09

Anläggningen blir Neovas enskilt största värmeverk och utgör ett strategiskt viktigt komplement till de 18 värmeverk som bolaget förvärvade i fjol av Vattenfall. Läs mer...

Norrenergi först i landet med värmeenergi märkt med Bra Miljöval
Publicerad 2008-03-06

Energibolaget Norrenergi, som svarar för fjärrvärme- och fjärrkyleförsörjningen i norra Storstockholm, har fått all sin fjärrvärme godkänd enligt kriterierna för Bra Miljöval. Läs mer...

Produktionen av biogas minskade 2006
2008-02-15
I rapport som Energimyndigheten publicerar har sammanlagt 223 biogasproducerande anläggningar identifierats. Läs mer...

 

Wästlund Design