Alla ämnen
Skogsbränsle

Starkt helårsresultat för Södra trots försämrad marknad

Södra redovisar ett starkt rörelseresultat för 2019 på 2 582 MSEK (4 508). Nettoomsättningen uppgick till 23 183 MSEK (24 230). Styrelsen föreslår en vinstdelning på 1 068 MSEK och lägger samtidigt fram en ny koncernstrategi för de kommande åren.

Koncernens nettoomsättning under 2019 uppgick till 23 183 MSEK (24 230), vilket är en minskning med fyra procent. Rörelseresultatet uppgick till 2 582 MSEK (4 508) och motsvarar en rörelsemarginal på 11 procent (19). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12 procent (24) och soliditeten till 59 procent (59). För det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 5 274 MSEK (6 062) och rörelseresultatet till 62 MSEK (974). Styrelsen lägger förslag till föreningsstämman 3 juni om en vinstdelning till medlemmarna på 1 068 MSEK (1 795), vilket motsvarar 43 procent av resultatet före skatt.

– Den globala ekonomin mattades av efter flera år av stark efterfrågan och god prisutveckling. Södras rörelseresultatet för helåret 2019 är utifrån rådande marknadsförutsättningar mycket starkt i ett historiskt perspektiv. Skogssektorn har varit och kommer att vara en cyklisk bransch, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Angrepp orsakat av granbarkborren innebar ökade kostnader

Södras välinvesterade industrianläggningar ökade leveransvolymerna av huvudprodukterna marknadsmassa och sågade trävaror under en dramatisk prisnedgång.

– Södras finansiella nyckeltal och starka kassaflöde innebär god motståndskraft i sämre tider.  Styrelsens förslag till vinstdelning på 1 068 MSEK är dessutom ett kvitto på den styrka och framtidstro som finns i Södra, fortsätter Lars Idermark.

Under året har Södra haft stora utmaningar i hanteringen av de massiva angreppen som granbarkborren orsakat. De kraftfulla och nödvändiga insatserna innebar ökade kostnader.

– Det finns all anledning att se positivt på framtiden i ett längre perspektiv. Konjunkturer växlar över tiden men den underliggande efterfrågan av skogsbaserade produkter kommer långsiktigt att öka, inte minst drivet av ökat välstånd i världen och befolkningstillväxt.  Resultatmässigt kommer 2020 att bli ett svagare år på grund av osäkerhet kring konjunktur- och prisutveckling för marknadsmassa och sågade trävaror. Det gör att Södra fokuserar på områden vi kan påverka såsom produktivitetshöjande åtgärder, produktutveckling, innovationer och fortsatt utveckling av våra kundrelationer, säger Lars Idermark.

Satsningen på biodrivmedel ligger fast

Under 2019 har en ny koncernstrategi för de kommande åren arbetats fram. Kärnan i den nya koncernstrategin bygger vidare på de senaste årens framgångsrika utveckling med kraftiga tillväxt- och lönsamhetsförbättringar tack vare omfattande investeringar och omstruktureringar av verksamheten. Målbilden är att Södra ska vara ett hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

– Framför oss ligger fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet: marknadsmassa och sågade trävaror. Vi kommer även att prioritera vidareförädling för att förbättra värdet på våra produkter, vilket inkluderar rest- och biprodukter. Satsningen på biodrivmedel ligger fast, säger Lars Idermark.

Strategin innebär även ökad och snabbare digitalisering i produktionen och verksamheten för att stärka konkurrenskraften ytterligare. Utöver det riktas kraft på att utveckla familjeskogsbruket, exempelvis genom teknikutveckling och förbättrad förädling av skogsplantor för snabbare tillväxt.

Lars Idermark, Södra
Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra. Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy