Annons Annons
Annons Annons

Ökade utsläpp av växthusgaser andra kvartalet 2019

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med tre procent andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018, visar preliminär statistik.

Den preliminära statistiken för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen i Sverige ökade med tre procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Ökningen skedde främst från de svenska transporterna där den preliminära statistiken visar på en ökning med 13 procent, medan industrin minskade sina utsläpp med fem procent.

̶  Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och kan bero på stora osäkerheter i dataunderlagen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Transportsektorns utsläpp baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omfattande förändring av statistiken och dessvärre har detta inneburit kvalitetsproblem enligt Energimyndigheten, som nu arbetar på att förbättra tillförlitligheten. Detta kommer också innebära revideringar av den publicerade statistiken.

Utsläpp från internationella transporter

Naturvårdsverket ansvarar för uppföljningen av de svenska klimatmålen. Utsläppen som utrikes transporter via sjöfart och flyg ger upphov till omfattas inte av Sveriges klimatmål. De utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och som används främst till utrikes sjöfart och även flyg, även kallad internationell bunkring, minskade med 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

FN-organet för internationellt flyg, International Civil Aviation Organization (ICAO), vill minska utsläppstillväxten efter 2020 genom klimatkompensation och har även satt upp ett mål om bränsleeffektivare motorer. Motsvarande FN-organ för internationell sjöfart, International Maritime Organization (IMO), har satt upp ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska halveras till 2050 jämfört med 2008.

Statistiskmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten visar att utsläppen ökade med 1,1 procent för det andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018.

SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat- och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi.

Läs mer

Vi använder oss av cookies. Läs mer