Annons Annons
Annons Annons

Preem söker miljötillstånd för att producera en miljon kubikmeter förnybar diesel och biojetbränsle

2024 planerar Preem att starta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. I Preems miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med 2,4 miljoner ton koldioxid.

Den planerade anläggningen har kommit ett steg närmare förverkligande i och med att ansökan om miljötillstånd har skickats in. Anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter biodrivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,4 miljoner ton koldioxid varje år. Idag finns en kapacitet att producera upp till 250 000 kubikmeter biodrivmedel på Preems raffinaderi i Göteborg. Om ett år väntas kapaciteten ha ökat till 320 000 kubikmeter per år.
– Den nya anläggningen är en viktig milstolpe för oss, men detta är bara början på den hållbara omställningen, säger Petter Holland, vd Preem. År 2025 planeras den totala förnybara produktionen vid Preemraff Göteborg uppgå till cirka 1,6 miljoner kubikmeter, vilket kommer att minska Sveriges totala utsläpp med upp mot åtta procent.

Petter Holland, vd, Preem.

År 2025 planeras den totala produktionen av biodrivmedel vid Preemraff Göteborg uppgå till cirka 1,6 miljoner kubikmeter, vilket kommer att minska Sveriges totala utsläpp med upp mot 8 procent, säger Petter Holland, vd för Preem.

Stor klimatvinst

Likt många andra industrianläggningar kommer den nya anläggningen att ge vissa ökade punktutsläpp av koldioxid. Enligt miljöansökan kan utsläppen från Preemraff Göteborg öka med cirka 80 000 ton. Klimatvinsten i användarledet blir emellertid 30 gånger större än den utsläppsökning som sker i själva produktionen. Sett till hela värdekedjan – från utvinning av råvara till att produkterna används – kommer klimatutsläppen att minska med 2,4 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär fyra gånger de årliga utsläppen från inrikesflyget.

Genom upprättande av den nya anläggningen kommer Preemraff Göteborg även att påbörja utfasningen av den fossila produktionen. Redan från första driftdagen minskar den fossila produktionen med fem procent, för att successivt skalas ner allt eftersom fler förnybara anläggningar upprättas på raffinaderiet, vilket också minskar produktionsutsläppen.

Infångning av koldioxid

För att ytterligare minska utsläppen vid raffinaderierna ser Preem stor potential i infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Under 2019 påbörjades ett pilotprojekt vid raffinaderiet i Lysekil, och nu planeras även en CCS-anläggning vid Preemraff Göteborg med kapacitet att minska utsläppen med cirka 30 procent innan år 2030.
– Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag innan 2045. Vid sidan av ökad produktion av förnybara drivmedel kommer CCS att vara en viktig pusselbit för att nå målet i tid. När vi kombinerar dessa två åtgärder är det till och med möjligt att nå minusutsläpp, säger Petter Holland.

Totalt fem miljoner kubikmeter biodrivmedel

Detaljerna kring projektet presenteras i Preems ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Preem har tidigare ansökt om miljötillstånd att börja producera biodrivmedel även vid raffinaderiet i Lysekil. Företaget har som målsättning att vid sina båda raffinaderier producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel vid 2030. Det motsvarar omkring 50 TWh energi.

 

Om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.

Vi använder oss av cookies. Läs mer