Annons Annons
Annons Annons

Bioplast ger större utsläppsminskningar än återvunnen plast

Fossil plast står för ungefär 95 procent av växthusgasutsläppen från förbränning av avfall inom el- och fjärrvärmesektorn enligt en ny studie. Studien visar också hur stora utsläppsminskningar en övergång till biobaserad eller återvunnen plast kan ge och att biobaserad plast ger störst utsläppsminskningar om inte återvinningsprocessen blir mycket effektiv.

Förbränning av avfall för energiutvinning utgör majoriteten av utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn idag. För att Sverige ska nå målet om klimatneutralitet till 2045 måste mängden fossil plast som förbränns minska. Mot bakgrund av det har olika åtgärder, som ersättning med bioplast eller återvunnen plast, och vilka utsläppsminskningar de leder till undersökts, ur ett livscykelperspektiv.

OLW chipspåsar av bioplas

Plasten i Orklas nya chipspåsar får ett halverat klimatavtryck jämfört med fossil plast.

Störst utsläppsminskning med bioplast

Studiens resultat har här räknats om för att visa vad som händer när den fossila plast (ungefär 200 kg) som leder till ett tons utsläpp av växthusgaser helt ersätts med biobaserad eller återvunnen plast. Utsläppen mäts i koldioxidekvivalenter (CO2ekv).

 

Åtgärd                              Utsläpp (kg CO2ekv)        Utsläppsminskning (%)

Ingen                                   1 000                                          –

Biobaserad plast                330                                           67

Återvunnen plast               570-230                                    43-77

I tabellen framgår att både biobaserad och återvunnen plast kan ge betydande utsläppsminskningar, men att ingen av dem leder till nollutsläpp. Inom studien har det inte undersökts i vilken utsträckning det går att införa åtgärderna.

Återvinning kräver fossil plast

Att utsläppsminskningen från återvunnen plast inte är större och dessutom varierar beror på mängden spill i återvinningsprocessen. Spillet förbränns, vilket ger utsläpp, och dessutom krävs ny fossil plast för att ersätta den förlorade råvaran. Osäkerheterna i uppskattningarna är stora, bland annat på grund av kunskapsluckor och antaganden som gjorts i arbetet.

Kunskap om avfallets plastsammansättning saknas

En nulägesanalys utfördes inom uppdraget. Analysen visar att förbränning av plast står för omkring 92-97 procent av de fossila utsläppen från avfall i el- och fjärrvärmesektorn. Analysen visar också att det saknas kunskap kring sammansättning av olika plastsorter i det brännbara avfallet samt vilka plastflöden som går till energiåtervinning och vilka som materialåtervinns.
– Studien är av stort intresse. Det är viktigt att veta hur olika åtgärder som ofta lyfts fram faktiskt påverkar utsläppen. Kunskapsluckorna som identifierats kommer också att bli viktiga att ta tag i när vi jobbar vidare med hur utsläppen kan minska, säger Katarina Wärmark, klimatanalytiker på Naturvårdsverkets Klimatmålsenhet.

Uppdraget utfördes av SMED på beställning av Naturvårdsverket.

 

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer