Alla ämnen
Pris & Marknad

Bioenergi fortsätter öka globalt

Bioenergi står för huvuddelen av förnybar energi globalt och fortsätter att växa om än i långsammare takt än sol- och vindenergi. Några områden inom bioenergi som har en snabbare tillväxt är pellets och biodrivmedel. Det är några av slutsatserna som kan utläsas i den nya utgåvan av World Bioenergy Associations (WBAs) årliga globala rapport om bioenergistatistik som presenterades på en presskonferens i början av sommaren.

WBA gruppbild
Bharadwaj V Kummamuru, Heinz Kopetz, Remigijus Lapinskas, Karin Haara, Viktorija Kazlauskaite och Pranav Dadhich. Bharadwaj V Kummamuru, Heinz Kopetz, Remigijus Lapinskas, Karin Haara, Viktorija Kazlauskaite och Pranav Dadhich.

– Vi började arbeta med bioenergistatistik för tre år sedan eftersom vi tyckte att det var mycket viktigt att ha en global översikt över statistiken inom bioenergi. Den första rapporten kom 2014 och det var troligen den första som sammanfattade statistiken för bioenergi globalt. Nu försöker vi förbättra innehållet för varje år, säger Heinz Kopetz, som varit ordförande i WBA under arbetet med rapporten men under våren lämnat över ordförandeklubban till Remigijus Lapinskas.

Fortsatt viktigt arbete

– Rapporten Global Bioenergy Statistics kommer att fortsätta vara en viktig del av WBAs arbete och vi kommer att fortsätta förbättra rapporten bland annat genom att utveckla vårt globala nätverk för att samla in statistikunderlag. Rapporten tydliggör också att energi inte bara handlar om el utan även om värme och transporter. Bioenergi kan spela en stor roll inom transporter inklusive flyg, sjöfart och tunga transporter på land, säger Remigijus Lapinskas nytillträdd ordföranden i WBA.

Den största förnybara energikällan

Tillförseln av förnybar energi ökade med 3,7 procent mellan 2012 och 2013 till 21,7 PWh (21 700 TWh) motsvarande en andel på 13,8 procent av den totala energitillförseln globalt. Bioenergi ökade med cirka 2,8 procent till 16 PWh och motsvarande tio procent av den totala globala energitillförseln. Bioenergi är den tredje största förnybara energikällan inom elproduktion. Inom andra sektorer som direkt uppvärmning, fjärrvärme och transportsektor är bioenergin den största förnybara energikällan.

Andel av energianvändningen

Sett till den andelen av den totala energianvändningen stod bioenergi för 14 procent. Användning av bioenergi ökade med 342 TWh vilket gav en ökad andel bioenergi med endast 0,05 procent. Andelen förnybar energi av den totala globala energianvändningen var totalt 18,3 procent en ökning med blygsamma 0,2 procent. Den svaga tillväxten för andelen förnybar energi är oroande, skriver WBA i rapporten.

Skogsbruk största källan

Tillförsel av bioenergi kommer från jordbruk, skogsbruk och avfall. Den största delen av biomassa kommer från skogsbruk. WBA pekar på den stora betydelse som avkastning från jordbruksmark har både för mat och energiproduktion. Ökad avkastning för majs, ris och vete har minskat behovet av markyta med 570 miljoner hektar globalt sedan 2010. Om den genomsnittliga avkastningen för majs, ris och vete odlade i Afrika skulle vara på samma nivå som genomsnittet globalt skulle behovet av mark kunna reduceras med hälften.

Avfall generade totalt cirka 360 TWh energi under 2013 – huvudsakligen i Europa. Men det finns en tydlig osäkerhet i underlaget till data om globala avfallsmängder påpekar WBA i rapporten.

Fokus på biogas, pellets och träkol

Rapporten lyfter fram statistik om biogas, pellets och träkol. Under 2013 producerades 59 miljoner kubikmeter biogas, varav 45 procent inom EU. Pelletsproduktionen ökade till 26,4 miljoner ton under 2014. Den globala produktionen av träkol 2014 var 52 miljoner ton, dubbelt så stor som pelletsproduktionen. Träkol har ett betydligt högre energiinnehåll per ton jämfört med pellets, men produceras oftast på ett ineffektivt sätt jämfört med pellets.

Möjlighet till förbättringar

I rapporten påpekas att träkolsproduktionen är kraftigt underskattad och att träkol borde produceras på ett mer hållbart sätt. Erfarenheter och exempel på hållbart skogsbruk i länder som till exempel Sverige och Finland behöver införas i fler delar av världen. Det finns en stor potential i att använda mer restprodukter från jord- och skogsbruk för bioenergiändamål. WBA konstaterar också att kvaliteten i dataunderlaget varierar kraftigt och att det fortfarande råder en stor brist på uppdaterad och tillförlitlig statistik om bioenergi, något som WBA arbetar för att förbättra.

Läs mer och ladda ner rapporten Global Bioenergy Statistics


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Fakta

Fler statistikuppgifter från WBA Global

  • Under 2013 genererades 462 TWh biokraft globalt, en ökning med sex procent sedan föregående år. Asien är den region där biokraft ökar snabbast. Mellan 2000 och 2013 ökade Kina och Indien produktionen av biokraft med 20 respektive 17 gånger.
  • Under 2013 genererades cirka 250 TWh fjärrvärme globalt. 77 procent genererades i Europa och Sverige var det land som genererade mest fjärrvärme med bioenergi.
  • Under 2013 genererades 13 500 TWh direkt värme, varav nästan hälften i Asien.

  • Under 2015 producerades 133 miljarder liter biodrivmedel. 62 procent producerades i form av etanol, 24 procent som biodiesel och resterande 14 procent var avancerade biodrivmedel. 87 procent av bioetanol producerades i USA och Brasilien.
  • 43 procent av all biodiesel producerades i Europa. Proteinfoder är en viktig biprodukt från biodrivmedelsproduktion.
  • Under 2013 producerades 71,1 miljoner ton proteinfoder vid biodrivmedelsproduktion.
  • 8,1 miljoner personer var sysselsatta inom förnybar energi, varav 3,7 miljoner inom bioenergi.
  • Rapporten jämför i år statistik för fem utvalda länder: Turkiet, Sudan, Malaysia, Sverige och Kanada.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy