Alla ämnen
Opinion & debatt

Bioenergi viktig del av satsningen på grön återhämtning

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en satsning på grön återhämtning. Förslagen innebär en satsning med 9,7 miljarder kronor, varar 5,4 miljarder till satsningar inom transportsektorn. Förslagen har tagits fram av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningar på gröna återhämtning påverkar bioenergiområdet. Här återfinns bland annat en satsning på bio-CCS inom Industriklivet, stöd till konvertering till biodrivmedel, ökad reduktionsplikt, förlängt stöd till reduktionsplikt samt statliga kreditgarantier för fler gröna investeringar i Sverige.

Södras biometanolfabrik i Mönsterås
Södra har byggt världens första biometanolfabrik i Mönsterås som invigs i oktober i år. Om förslagen i budgetpropositionen genomförs kommer troligen fler biodrivmedelsfabriker att byggas i Sverige. Foto: Södra

Satsningar på bio-CCS

Det är mycket svårt att nå nettonollutsläpp enbart genom utsläppsminskningar av växthusgaser. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen flera satsningar på nödvändiga kompletterande åtgärder som kan bidra till att nå målet.

Regeringen aviserar en kommande satsning på avskiljning och lagring av koldioxid från biogent ursprung (bio-CCS) genom ett driftstöd. Driftstödet kan vara i form av en omvänd auktionering eller en lagringspeng. Regeringen beräknar 50 miljoner kronor 2022 och 200 miljoner kronor 2023 för detta. Avisering sker under Industriklivet.

Regeringen föreslår en satsning på 3 miljoner kronor under 2021 för att göra Energimyndigheten till ett nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid. Energimyndigheten ska även ta fram ett system med omvända auktioner alternativt lagrings-peng för avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS).

Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen föreslås tillföras 3 miljoner kronor för att utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser genom ökad kolsänka eller minskade utsläpp i skog och mark.

Konvertering av befintliga bilar

Regeringen avser införa premie för konvertering av bilar till biodrivmedel från 2022. Stödet går till att konvertera bilar med konventionella motorer till drift till biodrivmedel eller biogas. Stödet beräknas uppgå till 10 miljoner 2022 och lika mycket 2023.

Ökad reduktionsplikt

Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka Bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget. Inriktningen för ökade kvotnivåer föreslås följa en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022. För nästa år innebär det en reduktionsnivå på 6 procent för bensin och 26 procent för diesel, att jämföra med de reduktionsnivåer på 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel som gäller 2020 och fram till den nya lagstiftningen träder ikraft.

Regeringen avser även genomföra förslaget från Biojetutredningen om en reduktionsplikt för flyget som ligger på 0,8 procent 2021 och ökar till 27 procent 2030. Preliminära beräkningar visar att nivåerna i reduktionsplikten förväntas bidra till minskade utsläpp om sex till sju miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030.

Förlängt produktionsstöd till biogas

Regeringen förlänger det tillfälliga stödet till produktion av biogas med 200 miljoner kronor under 2021.

50 miljarder i kreditgarantier

Regeringen föreslår statliga kreditgarantier på 50 miljarder för 2021-2023 till gröna investeringar. Förslaget syftar till att möjliggöra fler samhällsviktiga industriinvesteringsprojekt i Sverige vilket ökar möjligheterna för en omställning till en mer cirkulär ekonomi

Kreditgarantierna kommer bedömas utifrån teknikneutrala kriterier och föreslås kunna ställas ut under flera år med start
under första halvåret 2021. Under 2021 föreslås kreditgarantierna uppgå till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garanti-ramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Positiva reaktioner

Svebio har reagerat övervägande positivt på förslagen från regeringen

Det är utmärkt att regeringen och samarbetspartierna ger besked om ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, och dessutom kvotering av bioflygbränsle, säger Gustav Melin, vd i Svebio, och menar att reduktionsplikten kan ökas vid kontrollstationen 2022. Han anser också att det behövs ett bättre pris på E85, annars är risken stor att distributionsnätet avvecklas innan vi fått fart på konvertering av bilarna.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy