Alla ämnen
Opinion & debatt

Börja räkna med torven i klimatrapporteringen

I slutet av april offentliggjorde Naturvårdsverket statistik över Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen har visat på en minskande trend mellan 2008 och 2014, men siffrorna för 2015 tyder på att minskningen kan ha avstannat, skriver Naturvårdsverket.

Men situationen är egentligen ännu värre. Eftersom markemissioner från jord- och skogsbruk inte alls redovisas i Sveriges utsläppsrapportering, är utsläppen i själva verket ännu högre. Utsläppen av växthusgaser uppskattas 2015 ha varit totalt 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt Naturvårdsverkets rapport. Fast i dessa beräkningar fattas alltså de 15– 24 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år som 2,6 miljoner hektar dikad, dränerad, torvmark i Sverige läcker, det vill säga cirka 25 procent av våra samlade utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Vi kan konstatera att detta är ett problem som myndigheterna väljer att blunda för. Svensk Torv har länge fört fram budskapet, till politiker och myndigheter, att vi har ett stort klimatproblem med dikade, läckande torvmarker och att lösningen är att använda torven som annars ändå läcker ut i atmosfären, till ingen nytta.

De dränerade torvmarkerna är miljöer som människan åstadkommit med stöd av samhället i form bidrag för att utöka jord- och skogsmarken i Sverige. Denna dikade torvmark är ofta redan skadad och torvbrukets potential att tillföra ökade naturvärden, samtidigt som rätt användning av torven ger omedelbara klimatfördelar, måste uppmärksammas.

Den största klimatvinsten är enligt vår bedömning att använda torven som råvara för fordonsbränsle. Svensk Torv har startat ett projekt tillsammans med Svebios projekt Biodriv för att göra torvdiesel, genom pyrolys av torv. Våra preliminära beräkningar visar att den dikade torvmarken innehåller så mycket torv, som kan ersätta olja, att all oljeimport till Sverige kan upphöra i minst 100 år, med samma förbrukning som i dag.

Svensk Torv har deltagit i ett samråd på Naturvårdsverket inför att utredningen om torvutvinningen ska överlämnas över till Miljö- och energidepartementet. Vi noterar att regeringens uppdrag redan vid beställningen hade förutfattade åsikter om torvbruk och därmed inte är neutral. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda ”hur torvutvinningens negativa inverkan på måluppfyllelsen kan minska”. Vi finner det anmärkningsvärt att Miljö- och energidepartementet inte beställer en neutral utredning där även de positiva aspekterna av torvutvinning tas med. Utredningen riskerar därmed att få en ensidig, negativ inriktning i stället för att spegla torvutvinningen på ett allsidigt sätt.

Att inte ta tillvara den potential som finns i torv, både vad gäller miljö, klimat och arbetstillfällen främst i glesbygden, är inte bara anmärkningsvärt – det är oansvarigt av ett land som satt höga klimatmål som ska nås senast 2045. Det är dags att se att torvbranschen har en lösning på ett problem som andra åstadkommit.


Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv,
Tel 070-240 33 15, claes.rulcker@svensktorv.se


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy