Alla ämnen
Opinion & debatt

Debatt: Fossil och radioaktiv taxonomi utan trovärdighet

EU-kommissionen biter huvudet av skammen och lägger ett förslag som definitivt skjuter taxonomins trovärdighet i sank. Man föreslår att fossil gas och kärnkraft ska inkluderas i taxonomin som hållbara alternativ. Och beslutet ska tas med minsta möjlighet för påverkan, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef för Svenska bioenergiföreningen, i en debattartikel.

Foto: Pixabay

Under ett par års tid har vi bråkat med EU-kommissionen om taxonomin – det regelverk som ska styra kapitalet i Europa till hållbara investeringar och påskynda klimatomställningen. Vi har fått kämpa hårt för att våra gröna lösningar, bioenergi och rationellt skogsbruk, ska betraktas som hållbara delar av denna omställning. Beslutsprocessen kring taxonomin har varit snårig, men det gick att påverka, när många agerade med starka sakargument.

Ingen bred konsultation med olika aktörer. Extremt kort tid för EU-ländernas regeringar att reagera och komma med invändningar. I praktiken handlar det om att Frankrike och Tyskland tillsammans med kommissionen gjort upp över huvudet på alla andra, som sedan ska köras över genom en snabb och i grunden odemokratisk beslutsprocess.

Sverige spelar med

Det är förvånande att den svenska regeringen spelar med i detta. Också den svenska regeringens ställningstagande präglas av toppstyre och total avsaknad av debatt och förankring i det svenska samhället.

Men kanske är det hela bra. Nu demonstreras att taxonomin saknar all grundläggande trovärdighet och inte är förankrad i vetenskap och fakta utan att den är en politisk kompromiss, där det handlar om makt och pengar, inte om miljö och klimat.

Olyckligt för miljörörelsen också
Miljörörelsen har skjutit sig i foten genom att lägga sin mesta energi på att motarbeta bioenergin. I slutändan får man då istället fossil gas och nya kärnkraftverk. Jag är inte säker på att alla deras medlemmar är nöjda med den strategin.

Tyskland och Frankrike styr riktningen

Vad är motiven för detta? Både Tyskland och Frankrike vill försäkra sig om att få en tillräcklig andel av de hundratals miljarder som nu ska fördelas mellan EU-länderna. Tyskland har gjort sig beroende av naturgas för lång tid framöver genom att snabbavveckla både kärnkraft och kolkraft, och genom en mycket snål inställning till biobränslen. Frankrike har högre andel kärnkraft än något annat europeiskt land, och vill gärna nyinvestera i kärnkraften.

Det finns också en rad EU-länder som är beredda att stödja Tyskland och Frankrike. Länder som är starkt beroende av naturgas respektive länder som vill investera i kärnkraft med subventioner eller lån från EU. De här länderna finns särskilt i central- och Östeuropa.

Alla EU-länder kommer nu att få klimatpolitiska beting, med krav på sänkta utsläpp. Så var det inte med klimatmålen 2020. Men för att klara målet till 2030 måste alla bidra. Och då är det lätt att söka sig till gamla kända lösningar.

Två skäl att vara upprörd över EU-kommissionens nya taxonomiförslag:

  • Den odemokratiska beslutsprocessen
  • Greenwashingen av fossil gas och kärnkraft

Låt mig börja med den odemokratiska processen.

  • På nyårsafton presenterade EU-kommissionen sitt kompromissförslag som släpper fram både kärnkraft och fossil gas i taxonomin. Detta efter att det pågått påtryckningar och lobbykampanjer i frågan under hela hösten.
  • EU-kommissionen gav EU:s medlemsländer extremt kort tid att reagera på förslaget. Bara knappt två veckor till 12 januari. Men eftersom det blev så mycket kritik valde kommissionen att förlänga tidsfristen till 21 januari.
  •  Förslaget har inte publicerats för allmänhet och medier, utan har bara delgetts regeringarna. På så sätt kan man undvika kritisk debatt, exempelvis om motiven för förslaget. Men genom den svenska offentlighetsprincipen är det möjligt att begära handlingen från Finansdepartementets registrator.
  • Istället har man presenterat förslaget med ett enkelt pressmeddelande.
  • Förslaget kommer inte att ”remissbehandlas” på samma sätt som de tidigare förslagen om taxonomin. Det blir ingen konsultation på EU-kommissionens hemsida den här gången.
  • Förslaget har inte beretts i den tekniska arbetsgruppen, den expertgrupp som tagit fram alla tidigare förslag. Vi har från Svebios sida varit kritiska till att denna arbetsgrupp har en alltför snäv sammansättning, men arbetet har trots allt inneburit att man måste ta fram vetenskapliga referenser och underlag för sina förslag.
  • Genom de omröstningsregler som finns för den här typen av förslag (delegerade akter) är det i praktiken omöjligt att få till stånd förändringar eller stoppa förslagen.
  • Följden av beslutsordningen är att förslaget inte kommer att utsättas för en offentlig kritisk granskning och debatt, och att ett beslut därför kommer att tas om att kanalisera stora penningflöden till kärnkraft och fossil gas, eftersom dessa kommer att betraktas som ”hållbara investeringar”.

Greenwashing på högsta nivå

Det är högst anmärkningsvärt att man skapar en gräddfil för investeringar i naturgas, som är fossil energi som ger fortsatta utsläpp av fossil koldioxid. Argumentet för naturgas är att den ger lägre koldioxidutsläpp än kol och olja per energienhet…

Läs hela debattartikeln här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy