Alla ämnen
Skogsbränsle

Kommer snart: en nivåhöjning för FSC-skogsbruk i Sverige

En ny FSC-standard för skogsbruk i Sverige börjar gälla den 1 juni 2020. Den nya standarden innehåller flera viktiga förändringar, bland annat har kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen stärkts på flera sätt.

Standarden har tagits fram av medlemmarna i FSC Sverige, med likställt inflytande för representanterna för ekonomiska-, sociala- och miljöintressen. En mängd synpunkter har hanterats.

– Det känns otroligt roligt att vi nu är i mål med det omfattande arbete som lagts ner på att revidera standarden, säger Dennis Kraft, ordförande i FSC Sverige.

Målet är ett ansvarsfullt skogsbruk

FSC:s ambition är att stegvis och i dialog mellan olika intressenter utveckla regler för ett ansvarsfullt skogsbruk. Grunden är FSC:s globala principer och kriterier. De anpassas till lokala förutsättningar i nationella eller regionala standarder. Revisioner sker regelbundet och då kan kraven justeras och förbättras.

– Den nya standarden har förändrats i flera avseenden. Vi har lyssnat på många och arbetat in FSC:s uppdaterade principer och kriterier. Representanterna från FSC:s tre kammare är överens om att förändringarna innebär en viktig förflyttning mot ett mer ansvarsfullt bruk av skogen, säger Dennis Kraft.

På sitt möte den 28 januari godkände FSC Sverige det standarddokument som tidigare godkänts av FSC International. Det internationella godkännande är ett kvitto på att standarden lever upp till FSC:s globala principer och kriterier.

Från och med den 1 juli ska standarden tillämpas av alla som bedriver FSC-certifierat skogsbruk i Sverige.

– Den stora utmaningen nu är att få färdigt det material som ska ge skogsbrukare och andra intressenter vägledning för hur det som är nytt i standarden ska förstås och tillämpas, säger Dennis Kraft.

Viktiga förändringar

Här några exempel på viktiga förändringar:

  • Standarden har blivit tydligare och blir därmed lättare att förstå, tillämpa och att kontrollera.
  • Kravet på avsättningar för naturvårdsändamål (fem procent) har kompletterats med krav på att ytterligare fem procent ska avsättas eller skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden.
  • Riktlinjerna för samverkan med dem som nyttjar skogen för andra syften än skogsbruk har utvecklats och blivit tydligare.
  • En särskild samplaneringsprocess har tagits fram som ger renskötare ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna.
  • Reglerna för att trygga arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i skogen har blivit tydligare och gäller inte bara för fast anställda utan också för säsongsarbetare och inhyrd arbetskraft.
  • Tydligare krav på hänsyn till hotade arter och lövträd i alla delar av skogsbrukscykeln har införts.

… och regler som finns kvar

Krav som vetenskapen visat är mycket betydelsefull för biologisk mångfald: att lämna stubbar och kullfallna träd kvar i skogen, att skydda nyckelbiotoper, samt att de som har certifierat större skogsinnehav ska utföra naturvårdsbränning, finns kvar i standarden.

FSC Sverige har skapat en särskild landningssida om den nya skogsbruksstandarden. Där finns redan nu material som beskriver viktiga förändringar, ger svar på frågor och redovisar vilka typer av vägledningsmaterial som kommer att göras tillgängligt i samband med att standarden publiceras.

På webben finns också möjlighet att läsa det standarddokument som godkänts av FSC Sverige och tidigare av FSC International. Dokumentet kommer att vara markerat som ”utkast” fram till det officiella publiceringsdatumet den 7 april.

Läs mer om den nya standarden på FSC Sveriges webbplats.

FSC-skogsbruk tar hänsyn till växter, djur och människor som på olika sätt är beroende av skogen.
FSC-skogsbruk tar hänsyn till växter, djur och människor som på olika sätt är beroende av skogen. FSC-skogsbruk tar hänsyn till växter, djur och människor som på olika sätt är beroende av skogen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy