Alla ämnen
Pris & Marknad

Ny rekordnivå för bioenergi i Sverige 2017

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser.

Användningen av förnybar energi 2017 ökade till samma rekordnivå som 2015 då vattenkraften var särskilt hög. Bioenergi är inte bara den största förnybara energikällan i Sverige, utan sedan 2009 även den största energikällan alla kategorier i Sverige. Under senare år har biobränslen fortsatt ökat och står för en allt större andel av den svenska energianvändningen, 37,8 procent under 2017. Bioenergianvändningen ökade 2017 med 2,9 procent motsvarande cirka 4 TWh till totalt 143 TWh. Bioenergi var den snabbast växande förnybara energikällan 2017 mätt i absoluta tal

Ökad användning av biodrivmedel

– Historiskt har den ökade biobränsleanvändningen främst berott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Den trenden fortsätter men ökningen under senare år kan främst förklaras av en kraftigt ökad användning av biodrivmedel, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Bioenergi är inte bara den största förnybara energikällan i Sverige, utan sedan 2009 även den största energikällan i Sverige.
Användning av förnybar energi i Sverige 1970-2017. Bioenergi är den största förnybara energikällan i Sverige. Bioenergi är inte bara den största förnybara energikällan i Sverige, utan sedan 2009 även den största energikällan i Sverige.

Rekord även för vindkraft

Utöver att användningen av biobränslen nådde rekordnivå under 2017 steg även vindkraftsproduktionen till rekordnivå. Vindkraftsproduktionen ökade 2017 med 14 procent, motsvarande cirka 3 TWh, och står för en växande andel av den förnybara energin. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft vilket utgör 11 procent av Sveriges elproduktion, motsvarande 4,7 procent av Sveriges totala energianvändning.

Användningen av förnybar energi, som består av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har användningen av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats, huvudsakligen till följd av en ökad användning av bioenergi.

Till statistiken för årliga energibalanser 2017


Om statistiken

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten. Energibalansen är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år.

Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida.
Tillförseln består av samtliga energislag som vindkraft, vattenkraft, råolja, biobränsle m.m. som tillförs landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförs landet genom import, exempelvis naturgas.

Energianvändningen redovisas uppdelad på de delar av samhället där energianvändningen sker, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstår vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy