Alla ämnen
Pris & Marknad

Positiv utveckling för Kraftringen

Kraftringens halvårsrapport för perioden januari – juni 2017 visar positiva försäljningsvolymer som ger en ökning av rörelseresultatet till 247 mnkr (214). Resultatet efter finansiella poster ökar till 223 mnkr (153). Årets resultat efter finansiella poster bedöms, givet normala energileveranser resten av året, hamna runt 317 mnkr.

Kraftringens ambition är att fortsätta utvecklas i takt med de stora omvärldsförändringar som just nu sker och som påverkar inte bara branschen utan även Kraftringen, såväl på kort som på lång sikt.

– I vårt arbete ligger stora investeringar framför oss i bland annat vädersäkring av elnäten och byte av gamla fjärrvärmekulvertar för ökad leveranssäkerhet men också andra stora investeringar som förutsätter god ekonomisk hushållning med ett tydligt och väl förankrat samhällsnyttoperspektiv, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov.

– Vi arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsmässighet och samhällsnytta. Som ett kommunägt företag har vi ett stort ansvar för att löpande utveckla och leverera produkter och tjänster som bidrar till en hållbar regional tillväxt. För att det ska vara möjligt krävs det god lönsamhet och finansiell stabilitet, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

Ett viktigt steg i Kraftringens handlingsplan för fossilfri värme har arbetet med att bygga en fjärrvärmeledning till Dalby påbörjats. Det sammankopplade fjärrvärmesystemet växer och Kraftringen ersätter en naturgaspanna. På tur står att byta ut naturgaspannor även i Ljungbyhed och Bjärred samt att senast 2018 fasa ut den torv som idag används av förbränningstekniska skäl i Örtoftaverket.

Under våren har Kraftringen genomfört en rad aktiviteter runt om i ägarkommunerna som bland annat har stärkt samarbetet mellan andra kommunägda bolag, såsom Lunds kommuns fastighets AB (LKF) och Lunds kommuns Parkerings AB (LKP).

– Samarbetet mellan bolagen handlar bland annat om solcellsutbyggnad och laddinfrastruktur, men även andra viktiga strategiska områden där synergieffekterna är påtagliga och till gagn för invånarna, säger Sylvia Michel vd Kraftringen.

– Vi ser även ett ökat intresse för större och mer specifika kundlösningar där Kraftringens samlade kompetens bidrar till att utveckla kundernas verksamhet. Efterfrågan på våra energitjänster med olika komfortlösningar är i växande, säger Sylvia Michel vd Kraftringen

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy