Alla ämnen
Politik

Så röstade Europaparlamentarikerna om revideringen av förnybartdirektivet

Så röstade Europaparlamentarikerna om revideringen av förnybartdirektivet
Foto: Pixabay

Onsdag 14:e september röstade EU-parlamentet om revideringen av förnybartdirektivet. Läs om vilka svenska EU-parlamentariker som röstade mot EU-förslaget att förbjuda användningen av biobränslen från skogen inklusive grot (avverkningsrester) till energi.

Mitt i den europeiska energikrisen är de europeiska politikerna beredda att införa restriktioner mot biobränslen från skogen, och hellre låta riset på våra hyggen ruttna och avge sin koldioxid, än använda det som bränsle för att ersätta naturgas, olja och kol.

Men flera av de svenska EU-parlamentarikerna vet hur viktigt biobränslen från skogen är för den svenska värme- och elförsörjningen.

Grotflis och stamvedsflis utgör nämligen hela 10 – 15 TWh av de bränslen som används för fjärrvärme och elproduktion i våra värme- och kraftvärmeverk. Ute i skogarna finns dessutom ytterligare tiotals TWh mer avverkningsrester som skulle kunna användas för el- och värmeproduktion samt för att tillverka biodrivmedel.

Vad säger de svenska politikerna i EU-parlamentet om frågan?

Svebio har ställt följande fråga till våra 21 EU-parlamentariker. Av dem har 15 svarat.

Anser du, i enlighet med förslaget från EU-parlamentets miljöutskott, att det ska bli förbjudet att använda biobränslen från skogen inklusive grot (avverkningsrester) som energi, att skoglig bioenergi inte ska betraktas som förnybar energi och att man ska betala utsläppsrätter för att använda dessa bränslen? Om du inte håller med om detta beslut – hur tänker du agera vid omröstningen?

Socialdemokraterna

Ilan de Basso, Erik Bergkvist, Heléne Fritzon, Jytte Guteland och Evin Incir:

– Nej. Vi socialdemokrater ställer oss bakom ett långsiktigt hållbart skogsbruk som bidrar till den gröna omställningen och samtidigt värnar den biologiska mångfalden. Det är viktigt att utfasningen av fossila bränslen sker så snabbt som möjligt för att minska utsläppen och nå EU:s klimatmål. Biobränslen tillverkade av exempelvis tillvaratagna avverkningsrester från skogsbruket bidrar till att påskynda omställningen och bör klassificeras som förnybara energislag.

Sverigedemokraterna

Jessica Stegrud:

– Det föreligger inga problem med att använda biomassa som energikälla, även om till exempel kärnved och livsmedelsprodukter har högre förädlingsvärde i som av kvalitativa material och livsmedel. Det som är mer tveksamt är att genom subventioner, skattelättnader eller tvingande lagstiftning (exempelvis genom reduktionsplikten) tvingar fram användning av biomassa med högkvalitativ biomassa för energiändamål.

– Men så länge man använder restprodukter på marknadsmässig grund – och vad gäller skogsbruk återplanterar det som avverkas – så har vi i princip inga problem med det och skulle direkt motsätta oss ett förbud. Tvärtom, när den europeiska energimarknaden nu står inför allvarliga underskott vore det ytterst olämpligt att inte använda sig av till exempel kraftvärme från biomassa – såsom grot. Och nej, så länge skogen sköts och återplanteras så bör man inte tvingas betala utsläppsrätter.

Utan partibeteckning, tidigare Sverigedemokraterna

Peter Lundgren:

– Jag värmer själv min bostad med pellets så jag kommer att rösta emot det förslaget, skogen ska definitivt klassas som förnybar energi är min bestämda åsikt.

Liberalerna

Karin Karlsbro:

– Bioenergi kommer att spela en viktig roll i Europas klimatomställning och vi behöver gemensamt i EU ha en strategi för en ökad produktion av hållbart biobränsle. Samtidigt måste vi alltid se till så att bränslen används så effektivt som möjligt. Rester och spill från skogen ska kunna användas som biobränsle och detta bränsle ska anses vara en viktig resurs för ett hållbart samhälle, och därför anses vara förnybara. De delar av skogen som däremot kan användas som virke eller annat som binder koldioxid under lång tid ska användas till just detta och inte bli till bioenergi.

Kristdemokraterna

David Lega:

– Nej, till skillnad från miljöutskottets majoritet anser jag att skoglig bioenergi ska betraktas som förnybart och att skoglig bioenergi inte ska inkluderas i systemet med utsläppsrätter. Jag avser rösta mot miljöutskottets förslag och driva en förändring av texten som är gynnsamt för biobränslen från den svenska skogsnäringen. Utan den kommer omställningen av Sverige vara näst intill omöjlig.

Sara Skyttedal:

– Nej, till skillnad från miljöutskottets majoritet anser jag att skoglig bioenergi ska betraktas som förnybart och att skoglig bioenergi inte ska inkluderas i systemet med utsläppsrätter. Jag avser rösta mot miljöutskottets förslag och driva en förändring av texten som är gynnsamt för biobränslen från den svenska skogsnäringen. Utan den kommer omställningen av Sverige vara näst intill omöjlig.

Centerpartiet

Emma Weisner:
– Mitt svar är att jag inte håller med om det och jag kommer rösta emot sådana beslut, samt driva på för att andra också röstar emot.

Moderaterna

Arba Kokalari, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé och Jörgen Warborn:

– Moderaterna anser inte att det ska vara förbjudet att använda biobränslen från skogen som energi. Skoglig bioenergi ska betraktas som förnybar energi. Inför omröstningen kommer vi därför verka för att de problematiska skrivningarna, som riskerar att drabba svenskt hållbart skogsbruk, ska tas bort.

Parlamentarikerna som inte svarat

Av våra 21 EU-parlamentariker har sex personer inte svarat hur de ska rösta. Dessa är Alice Bah Kuhnke (MP), Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP), Malin Björk (V), Abir Al-Sahlani (C) och Charlie Weimers SD.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy