Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Så vill Preem öka produktionen av biodrivmedel till 50 TWh på tio år

Preem är den största producenten av drivmedel i Sverige, både fossila och förnybara. Företaget är också den aktör som har högst ambition för produktion av biodrivmedel i Sverige de närmaste tio åren. Målet är fem miljoner kubikmeter biodrivmedel per år i form av förnybar diesel, biobensin och biojet till 2030.

Nu är det upp till myndigheter och regeringen att fatta beslut om miljötillstånd det närmaste året, beslut som kommer att vara avgörande för om Preem ska ha en chans att nå sina mål för produktionen av biodrivmedel. Under senaste tiden har Preem fått mycket kritik för att företaget kommer att  öka utsläppen av koldioxid vid raffinaderiet i Lysekil.

raffinaderier preem
Preem har som mål att öka produktionen av biodrivmedel vid sina två raffinaderier i Göteborg och Lysekil till totalt fem miljoner kubikmeter per år om tio år. raffinaderier preem

Ingen ökad användning av råolja

Bakgrunden är att Preem Lysekil vill processa mer tjockolja och därmed släppa ut mer koldioxid. Men det är en missuppfattning att förtaget vill tillföra ny råolja till anläggningen. Preem vill använda restprodukten tjockolja, som hittills har kunnat säljas som fartygsbränsle. Det nya regelverk som införs från och med 2020 ställer krav på lägre svavelinnehåll i fartygsbränsle. Det gör att tjockoljan inte kan säljas som den är, istället efterfrågar rederierna en renare dieselkvalitet. Preem vill därför förädla tjockoljan till diesel och bensin och ta bort svavel i processen. Det renare fartygsbränslet gör att fartygen släpper ut mindre svavel till luft och hav. Samtidigt flyttas en del koldioxidutsläpp från fartyg till anläggningen i Lysekil.

Tillstånd att producera biodrivmedel

Det nya miljötillståndet innehåller två delar, det ena gäller utbyggnaden av kapaciteten för att göra om tjockoljan till andra renare kvaliteter. Dels gäller ansökan tillstånd att producera förnybara biodrivmedel i Lysekil, något som Preem inte har tillstånd att göra idag. Det tillståndet behövs för att Preem ska kunna leverera förnybar bensin och diesel till den svenska marknaden i takt med reduktionspliktens ambitioner.

Lång tillståndsprocess

Tillståndsprocessen för Lysekilsraffinaderiet har pågått i flera år. I maj 2016 hölls samråd och i november 2016 skickades en ansökan in. Preem fick tillstånd i november 2018 och i juni 2019 överklagades domen. Miljö-överdomstolen gav prövningstillstånd och i augusti grep regeringen in i processen för att pröva tillåtligheten.

Vi välkomnar detta som ger möjlighet till dialog i denna komplexa fråga, sa Petter Holland, vd för Preem, vid en presskonferens den 30 oktober då Preem lämnade in en komplettering till sin ansökan om miljötillstånd.

Kompletterad ansökan

I kompletteringen har Preem gjort förändringar både gällande förädlingen av tjockolja och produktionen av biodrivmedel. Anläggningen för att rena tjockoljan har blivit 20 procent mindre och samtidigt effektivare. Genomströmningen av råvara är mindre och utsläppen av koldioxid blir lägre än tidigare. Utsläppen reduceras med 700 000 ton koldioxid per år i förhållande till den ursprungliga ansökan om en ökning på 1,7 miljoner ton. Det är ett resultat av analys och ny design under de tre år som gått sedan den ursprungliga ansökan.

Linda Werner
Linda Werner är chef för avdelningen Nya
möjligheter inom Affärsutveckling på Preem. Linda Werner

Koldioxidavskiljning

Preem räknar också med att kunna minska utsläpp genom infångning och lagring av koldioxid med så kallad CCS-teknologi.

– Under ett revisionsstopp har vi förberett en anslutning för att kunna testa avskiljning i ett demonstrationsprojekt med start 2020. Vi kommer bland annat att få svar på teknisk inriktning gällande processval och hur värdekedjan för förvätskning och lagring ska se ut. Ambitionsnivån är att bygga en storskalig anläggning i Göteborg eller Lysekil. Målet är att vi ska kunna avskilja 500 000 ton koldioxid  per år 2025 och transportera den för lagring, berättar Linda Werner, chef för avdelningen Nya möjligheter inom Affärsutveckling på Preem.

Minskade utsläpp

Preems planer, att reducera koldioxid, omfattar alla verksamhetsdelar och baseras på att minska de totala utsläppen längs hela värdekedjan i takt med, eller snabbare än, kraven i de svenska klimatmålen. Målet är att Preem ska bli klimatneutrala senast 2045. För att få ihop den ekvationen räknar Preem också in utsläppsminskningen som uppstår i konsumtionsledet när bränslet i fordon byts från fossila till förnybara biodrivmedel.

Ökad självförsörjning

Preem pekar på att produktion av biodrivmedel ger en bred samhällsnytta genom att förutom positiva effekter på klimat, regional sysselsättning och tillväxt, även bidra till att stärka möjligheterna för Sverige att bli självförsörjande på drivmedel från förnybara råvaror som restprodukter från skog och lantbruk.

Mer biodrivmedel

För produktion av biodrivmedel har Preems målsättning till 2030 höjts från tre miljoner kubikmeter till fem miljoner kubikmeter. Det motsvarar en ökning från cirka 30 till 50 TWh energi. Idag finns en kapacitet på 200 000 till 250 000 kubikmeter biodrivmedel per år vid raffinaderiet i Göteborg, som ska ökas till 320 000 kubikmeter per år om ett år. I Lysekil produceras inga biodrivmedel ännu. Planen är att båda raffinaderierna ska producera biodrivmedel och tillsammans ha en ökad kapacitet av fem miljoner kubikmeter till 2030. Användningen av fem miljoner kubikmeter biodrivmedel ger i konsumentledet minskade koldioxidutsläpp av 12,5 miljoner ton jämfört med användning av fossila drivmedel.

Bredare råvarubas

Målet om fem miljoner kubikmeter är så högt att många häpnar och kanske undrar om det är möjligt. Men utvecklingen när det gäller produktion av biodrivmedel har inte stått still de senaste åren.

Vi har tittat igenom vår projektportfölj för de närmaste fem åren och hur vi skulle kunna bygga om och komplettera med nya anläggningar från 2025-2030 och kommit fram till att vi kan nå fem miljoner kubikmeter till 2030, säger Mattias Backmark, affärsutvecklingschef på Preem.

Samprocessning i Lysekil

– Det är viktigt att veta att en del av utbyggnaden vill vi göra på raffinaderiet i Lysekil och där ser vi en bra potential, det är också ett större raffinaderi än det i Göteborg. Vi har projekt för förnybara drivmedel i Lysekil redan nästa år. Det handlar om ombyggnationer av befintliga anläggningar för att kunna göra samprocessning av förnybart och fossilt. Vi vill göra tekniska anpassningar av befintliga anläggningar för att ta in bioråvara med bibehållen säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet samt klara de kemiska specifikationerna för produkterna, säger Linda Werner.

Miljötillstånd avgörande

– Det är därför det är så viktigt att få miljötillståndet på plats i Lysekil. I tillståndet finns tillåtligheten för att raffinera förnybart material. Det är olika verksamhetskoder för att göra mineraloljeraffinering och bioraffinering. Rent miljörättsmässigt är det avgörande att vi får en tillåtlighet, så att vi kan komma igång med biodrivmedel så fort som möjligt, avslutar Mattias Backmark.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Fakta

FAKTA

Preems kommunicerade samarbeten för att nå 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel 2030:

Preem har under senare år startat en rad samarbeten för att dels bygga anläggningar för att producera biodrivmedel och dels anläggningar för att producera råvara. Här är några exempel på samarbeten:

Biozin – Företag i Norge som ska bygga anläggning för att producera bioråolja. Preem är delägare tillsammans med Bergene Holm.

Shell – Avtal mellan Biozin och Shell kring samarbete med förstudie och användning av Shells iH2-teknologi för vätepyrolys.

Pyrocell – Preem är delägare i Pyrocell tillsammans med
Setra. Pyrocell ska producera pyrolysolja från sågspån i Gävle med teknik från Btg-Btl.

Lignolproduktion – Samägt bolag med Renfuel, utvecklar teknik för omvandling av lignin till ligninolja.

Diamond Green Diesel – Samarbetsavtal med USA-baserat företag som har erfarenhet av storskalig produktion av HVO-diesel och biojet i USA, inklusive raffinering och råvaruförsörjning.

Vattenfall – Samarbete om fossilfri vätgasproduktion med elektrolys. Förstudie pågår för en 20 MW anläggning.

Northern Lights – Internationellt samarbetsprojekt för transport och lagring av koldioxid.

Sunpine – Preem är delägare i Sunpine som producerar råtalldiesel som råvara för Preem.

Suncarbon – Preem är delägare i Suncarbon som utvecklar en teknik för att kunna bygga en anläggning för att omvandla svartlut till lignin och sedan till ligninolja som råvara.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy