Alla ämnen
Krönika

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering
Ingrid Kyllerstedt, kommunikationsansvarig på branschföreningen Svensk torv. Foto: Neova/ Svensk Torv

Energieffektivisering är en faktor som blivit allt viktigare i beräkningar av energisystemet. Att den energi vi använder både är fossilfri och resurseffektiv är en förutsättning för den gröna omställningen.

Torv är genom fördelarna med samförbränning ett av de mest energieffektiva biobränslena.

Men vad är energieffektivitet? Hur beräknas den och vilka komponenter ingår? Det är inte helt klarlagt varför detta begrepp kan tolkas på olika sätt och även innebära olika saker.

Precis som när det gäller livsmedelsförsörjningen där många förbiser att det är viktigt att vi har jord att odla i för att få mat på bordet, så förbiser många att det inom bioenergin är viktigt att vi har en resurseffektiv biomassa att använda som bioenergibränsle.

Torv frigör andra biobränslen

Det är ett faktum att torv och trädbränslen tillsammans utgör en effektiv bränslekombination. Torv som en del av biomassamixen gör att andra biobränslen kan användas både effektivare och oftare. Vid inblandning av torv ökar energiutbytet av andra bränslen.

Detta medför bland annat att en högre andel el kan produceras när behovet finns. Eftersom tillgång på el och i risk för elbrist blivit allt viktigare faktorer för ett hållbart energisystem utan importberoende är detta en omständighet som vi måste lyfta fram i diskussionerna om energieffektivitet.

Motverkar problem med aska

Torven innehåller förutom svavel vissa mineraler som effektivt reagerar med kalium och därigenom ytterligare motverkar askrelaterade problem i kraftvärmeanläggningar.

Med en inblandning av torv kan också svåranvända biobränslen inkluderas i bränslemixen, vilket är ett sätt att hushålla med naturens resurser.

Energitorv. Foto: Neova

Behövs torv för att pannan ska hålla

Den höga temperaturen i en bioeldad panna gör det viktigt att använda rätt bränslen. Bränslen med lägre kvalitet som grot och bark innehåller kemikalier som reagerar med stålet på överhettare.

För att de inte ska reagera används antingen importerat, fossilt svavel eller fossilfri, inhemsk torv. Använder man inte svavel eller torv minskas livslängden på dessa delar avsevärt.

Fakta

Vad är energitorv?

Det är viktigt att skilja på torv från orörd mark och torv från dränerad, av människan påverkad mark. I Sverige skördas endast torv från dränerad mark.

Torvbruk har lång historisk tradition i Sverige. Staten gav bidrag ända till 1990-talet för att markägare skulle dränera (gräva diken) på sin torvmark. Syftet var att utöka landets jord- och skogsmark. Detta har medfört att över en fjärdedel av Sveriges torvmarker är dikade.

Det är på dessa marker vi i Sverige kan skörda torv och vid efterbehandling av marken skapa ett högre naturvärde än vad marken hade innan. Dessutom binds växthusgasutsläppen in så att marken blir en kolsänka.

Läs mer om svensk energitorv och dess användningsområden här.

Källa: Svensk torv

Detta resulterar i en markant ökad underhållskostnad och också risk för oplanerade stopp som minskar elproduktionen. Vid dessa oplanerade stopp måste fossil olja användas. Denna oljeförbrukning kostar mycket pengar och är även negativ för klimatet.

De korvliknande föremålen är energitorv som man skördar med harv. Foto: Neova

Ytterligare en resurseffektiv aspekt är att olika typer av kiselföreningar i torven reagerar med kalium i biomassan. Detta minskar korrosiva beläggningar i pannan, vilket förhindrar driftsproblem och korrosion som annars skulle uppstå.

Högre energivärde än trädbränslen

Vid samförbränning av torv med en inblandning med endast 5-10 procent torv i biomassamixen kan så gott som alla biobränslen, såsom som GROT, stubbar och bark, oavsett kvalitet användas.

Detta beror på att torv har ett högre energivärde än trädbränslen. Resultatet blir en hög effekt ur pannan, något som har stor betydelse vid elproduktion.

Summan av detta är att torv är en inhemsk råvara som måste finnas med i det svenska energisystemet som den tidigare gjorde. Torv har en nyckelroll för energieffektivisering, menar Ingrid Kyllerstedt, kommunikationsansvarig på branschföreningen Svensk torv.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy