Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Saxlund Group säkerställer en finansiering på 105 miljoner kronor

Saxlund Group har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest AB och med Trention AB om att genomföra en kapitalisering av Saxlund Group AB för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas. Kapitaliseringen kommer att ske i två steg.

Det första steget innebär en fullt garanterad företrädesemission på 85 MSEK där huvudgaranterna kommer att vara Trention AB och Gabrielsson Invest AB. Emissionen sker i form av units där varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. För teckning av fyra units erfordras fem befintliga aktier. Emissionskursen är 0,32 SEK per unit. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier till och med den 31 december 2022. Lösenkurs vid nyteckning är 1 SEK. Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemissionen. En separat kallelse kommer att distribueras till aktieägarna. Det andra steget innebär ett kredit- och garantiavtal på 20 MSEK.

Omstrukturering

Bakgrunden till avtalet är att Saxlund har lidit av sin svaga finansiella ställning som orsakats av dels marknadsomställningen, dels omstruktureringen som bolaget har genomfört de senaste 18 månaderna. Omstruktureringen har varit framgångsrik vilket bland annat lett till att orderingången har utvecklats positivt på samtliga marknader (trots Cov-19) och på kärnprodukterna. Även effektiviteten har förbättrats med ett bättre rörelseresultat från kvartal till kvartal. Den nya finansieringen säkerställer en stark kontinuerlig utveckling i en marknad där tillväxten förväntas vara tvåsiffrig procentuellt. Den nya finansieringen kommer också framgent att resultera i ett räntenetto som i det närmaste kommer att vara noll.

Sänkta kostnader

– Jag är mycket glad över detta finansieringsavtal som säkerställer den fortsatta utvecklingen i bolaget. Det i kombination med att vi sänkt kostnaderna med 34 MSEK i årstakt gör att vi har ett utomordentligt läge framöver, kommenterar Stefan Wallerman, vd Saxlund Group. Det finns en stor potential för bolaget att kraftigt öka intäkterna i paritet med marknadstillväxten. Flera mycket positiva indikatorer, bland annat lagen om återvinning av fosfor och krav på grön energitillverkning kommer att gynna marknaderna där vi finns. EUs omställningsstöd på 750 miljarder euro och Sveriges fokus på grön omställning kommer att öka investeringstakten markant, fortsätter Stefan Wallerman.

– Trention har genom sitt deltagande i styrelsen i Saxlund arbetat med och följt bolaget noga och ser positivt på bolagets framtid och deltar därför som garant i kommande emission, säger William Heigard, vd Trention AB.

– Vi har de senaste 18 månaderna varit aktiva huvudägare i Saxlund där vi tillsammans med ledningen har genomfört en lyckad omstrukturering. Saxlund är idag ett bolag som befinner sig på en marknad i stark tillväxt och genom detta finansieringsavtal visar vi på vårt fortsatta förtroende för bolaget, säger Kenneth Eriksson, vd Gabrielsson Invest AB och styrelseordförande i Saxlund Group.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy