Annons Annons
Annons Annons

Skogsmarksberedning innebär exponering för bakterier och mögel och kan göra maskinförare sjuka

Sjukligheten bland markberedarförare och skogsplanterare ökar under våren, när de arbetar i skogsföryngringsområden. Detta antas bero på att avfall från höstens och vinterns avverkningar som lämnats kvar på marken orsakar dammbildning, när avfallet avlägsnas inför markberedning och plantering av trädplantor.

Foto, MätsäForest

Foto, MätsäForest

Inandning av luftföroreningar kan leda till hälsoproblem för markberedarförare och planterare, t.ex. i form av feber och luftvägssymtom.

I Arbetshälsoinstitutets utredning var luftkoncentrationerna av framför allt mögelsvampar, trädamm och endotoxiner från gramnegativa bakterier så höga att de överskred de indikativa gränsvärdena för koncentrationer som har befunnits skadliga. När sommaren framskrider och hyggesavfallet torkar, minskar framför allt mängden endotoxiner (bakteriegifter).

Hyggesavfallet innehåller emellertid mögel och bakterier också under andra tider. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika inandning av damm och förhindra att damm tränger in i förarhytten

Åtgärder som skyddar mot damm som innehåller mikroorganismer

  • Dammbildningen minskar och markberednings- och planteringsarbetet underlättas, om hyggesavfallet samlas i högar för torkning medan det ännu är färskt. Färskt hyggesavfall dammar betydligt mindre och innehåller mycket lägre koncentrationer av mikroorganismer än sådant hyggesavfall som har legat på marken i många månader.
  • Risken för att damm och mikroorganismer ska tränga in i förarhytten minskar, när arbetet utförs på vindsidan. Exponeringen vid markberedningen minskar om man beaktar vindförhållandena redan i planeringsskedet.
  • Fönstren och dörren till förarhytten bör hållas stängda, för att hytten ska hållas dammfri. Damm exponerar arbetstagaren för mögel och mikroorganismer och täpper till luftfiltren. Det har visat sig att risken för att fönster och dörrar ska hållas öppna ökar om luftfiltren är tilltäppta.
  • Luftkonditioneringen och luftkylningen i förarhytten bör hållas i skick, för att det ska vara möjligt att arbeta bekvämt på heta avverkningsplatser utan att behöva öppna dörren och fönstren till förarhytten.
  • Luftfiltren bör rengöras varje dag. Snabbrengöring genom att skaka av filtren i medvind bör göras rutinmässigt efter varje arbetsskift, så att filtren hålls i skick så länge som möjligt.
  • Luftfiltren bör finnas på ett sådant ställe att det är lätt att rengöra dem varje dag.
  • Tryckluftsrengöring är inte tillrådligt, eftersom man i misstag kan göra hål i luftfiltret. Tryckluftsrengöring medför också risk för att få damm i ögonen och luftvägarna.

Hälsoriskerna av exponering för biologiska riskfaktorer och olägenheter i hyggesavfall vid markberedning och plantering i skogsföryngringsområden utreddes i projektet “Markberedarförares och planterares exponering för mikroorganismer i arbetet”.Finns dessvärre bara på finska här

Förekomsten av eventuella riskfaktorer i form av luftföroreningar i arbetstagarnas andningszon under markberedning och maskinplantering av trädplantor undersöktes med hjälp av mätningar, både inne i arbetsmaskinens förarhytt och i utomhusluften på avverkningsplatsen. Resultaten av projektet kan användas av bl.a. skogsbranschens arbetsgivare, maskinentreprenörer och deras företagshälsovårdsenheter samt av skogsbranschens läroanstalter.

Vi använder oss av cookies. Läs mer