Alla ämnen
Skogsbränsle

Starkt resultat för Södra,tredje kvartalet

Södra redovisar ett fortsatt starkt rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 om 1 277 MSEK (437). Samtliga affärsområden presterade mycket goda resultat och marknadsläget för skogsprodukter ser fortsatt ljust ut den närmaste tiden.

Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 22 procent till 5 826 MSEK (4 763) jämfört med samma period föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 22 procent (9).

För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 18 168 MSEK (15 105). Rörelseresultatet uppgick till 3 533 MSEK (1 388) och är därmed ett mycket starkt niomånadersresultat. Avkastningen på sysselsatt kapital steg till 28 procent (12). Ett starkt kassaflöde och god likviditet stärkte Södras finansiella situation påtagligt. Soliditeten ökade till 59 procent (55).

– Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– De senaste årens omfattande investeringsprogram och omstruktureringar har legat tidsmässigt rätt och Södras produktionsanläggningar är nu mer konkurrenskraftiga. Efterfrågan på pappersmassa var fortsatt stark och vi ser inga tecken på försvagning i ett medellångt perspektiv. Även efterfrågan på sågade och förädlade trävaror var god och bedöms vara stark ännu ett tag, säger Lars Idermark.

– Investeringarna vid anläggningen för produktion av korslimmat trä (CLT) och byggandet av biometanolanläggningen i Mönsterås går planenligt. Dessa långsiktiga satsningar syftar till att stärka Södras marknadsposition både inom förädlade trävaror och biodrivmedel. Intresset för att bygga i trä med dess positiva miljöeffekter har ökat och skogen är en framtidsbransch när det gäller att klara de stora klimatutmaningarna, betonar Lars Idermark.

Affärsområden

Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 14 MSEK (12). Resultatet påverkades av sommarens torka som dels medförde avverkningsstopp, dels omöjliggjorde markberednings- och föryngringsarbeten.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 162 MSEK (28) och avspeglar i huvudsak den fortsatt goda prisnivån på sågade trävaror men även fortsatt positiv påverkan av det pågående omstruktureringsarbetet. Resultatet omfattar från och med andra kvartalet enbart sågverksrörelsen då interiörverksamheten i stort sett avvecklats.

Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat uppgick till 1 140 MSEK (436) för tredje kvartalet. Resultatutvecklingen förklaras främst av den höga prisnivån och en gynnsam dollarkurs. Resultatet påverkades negativt av planerade underhållsstopp och vissa produktionsstörningar vid massabruken under kvartalet.

Videointervju med Lars Idermark

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy