Alla ämnen
Opinion & debatt

Sveaskog svarar på kritiken från 23 miljö- och naturorganisationer på DN Debatt 6/2

Detta är ett debattsvar från Sveaskog.

Sveaskog välkomnar en fördjupad debatt om skogens roll i naturvårds- och miljömålsarbetet men samtalet om skogen måste breddas. Det är samtidigt centralt att väga in skogsbrukets roll i klimatarbetet och i den växande bioekonomin. Hur ökar vi den biologiska mångfalden i skogen samtidigt som vi använder skogen för att utveckla Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation? Det är i det arbetet som Sveaskog gör störst nytta.

I en debattartikel på DN Debatt 6/2 skriver företrädare för 23 miljö- och naturorganisationer att fler statliga skogar måste skyddas och att Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas. Sveaskog svarar på kritiken.

"Det är vår utmaning att vara affärsdrivande på samma villkor som andra skogsbolag samtidigt som vi ska vara främst på att balansera skogens andra värden."
”Det är vår utmaning att vara affärsdrivande på samma villkor som andra skogsbolag samtidigt som vi ska vara främst på att balansera skogens andra värden.” "Det är vår utmaning att vara affärsdrivande på samma villkor som andra skogsbolag samtidigt som vi ska vara främst på att balansera skogens andra värden."

Staten är genom Sveaskog en föregångare inom hållbart skogsbruk. Vi var först med att få hela vårt markinnehav certifierat enligt FSC®, Forest Stewardship Council, en frivillig certifiering som garanterar ett långsiktigt hållbart brukande av skogen. Idag är mer än hälften av Sveriges skogar FSC-certifierade inklusive alla större skogsbolag. 2002 beslutade Sveaskog att en femtedel av vår produktiva skogsmark skulle avsättas för naturvård vilket var banbrytande vid den tiden. För det fick vi ta emot Världsnaturfondens utmärkelse ”Gåva till jorden” för nydanande naturvårdsarbete.

Största naturvårdssatsningen i modern tid

Året efter invigdes Sveaskogs första ekopark som var ett nytt verktyg för att arbeta med naturvård. Den har följts av ytterligare 36 ekoparker där den senaste invigdes 2016. Ekoparkerna kombinerar brukande och ambitiöst bevarande i stora landskap. Totalt omfattar Sveaskogs frivilliga naturvårdsavsättningar 400 000 hektar vilket nästan motsvarar storleken av Gotland och Öland tillsammans. Det är den största samlade nationella naturvårdssatsningen i modern tid och ett stort bidrag på vägen mot att uppfylla Sveriges miljömål för skogen.

Sveaskog avverkar inte skogar med höga naturvärden. Vi tar vårt naturvårdsarbete på största allvar och gör alltid en bedömning av den enskilda skogens naturvärden och de arter som påträffas. Däremot kommer vi inte alltid till samma slutsats om vad som är skyddsvärt som andra naturvårdsintressenter men verkar för en ökad dialog och transparens så att vi kan öka förståelsen för varandra och tillsammans utveckla svenskt naturvårdsarbete.

Äta kakan och ha den kvar

Ersättningsmarker från Sveaskog förespråkas ibland som ett kostnadseffektivt sätt att skydda skogen. Utifrån våra erfarenheter ställer vi oss tveksamma till naturvårdsnyttan. Den ersättningsmark som huvudsakligen överfördes till skogsbolagen har använts för att lösa in mark som till stor del ändå inte brukades på grund av höga naturvärden och bolagens egna certifieringar. Statens och svenska folkets skogsinnehav har således minskat samtidigt som andelen skogsmark undantagen från virkesproduktion inte nämnvärt ökat. Vi välkomnar den utredning om den samhällsekonomiska nyttan av ersättningsmarker som regeringen har tillsatt som kommer att ge svar på metodens kostnads- och naturvårdseffektivitet i förhållande till andra instrument.

Hyggesfritt skogsbruk ses ibland som ett sätt att både äta kakan och ha den kvar. En större omställning till ett hyggesfritt skogsbruk har dock stora konsekvenser för virkesförsörjningen och våra möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Däremot kan hyggesfritt skogsbruk vara ett medel för att lösa intressekonflikter i vissa situationer men det är viktigt att skilja på mål och medel. Vi ser inte hyggesfritt skogsbruk som ett mål i sig utan som ett medel för ökad hänsyn i områden där andra värden i skogen än virkesproduktion bör prioriteras.

Förvaltar skog som tillhör hela svenska folket

Debattörerna lyfter fram att den svenska skogen är värdefull och har en särskild plats i de flesta människors liv. Vi instämmer helt i den beskrivningen. För många av oss är skogen en plats för avkoppling. För återhämtning. För naturupplevelser. Sveaskog har uppdraget att förvalta det skogsinnehav som tillhör hela svenska folket. Det gör vi genom att bevara skogens naturvärden åt kommande generationer. Det gör vi genom att bruka skogen så att vi kan bidra till att Sverige blir fossiloberoende. Det gör vi genom att hållbart förvalta och utveckla hållbart skogsbruk och skogens roll i en framtida bioekonomi så att även framtidens generationer har samma förutsättningar att använda skogen för sin välfärd och sitt välmående.

Debattörerna lägger ett stort ansvar på staten för att skogens miljömål uppnås genom ägandet i Sveaskog. Ett ansvar ligger på skogens alla aktörer. Om villkoren för Sveaskogs verksamhet förändras i förhållande till andra skogsbolag minskar vår relevans och möjligheter att vara ett föredöme. Och det kan på sikt få negativa konsekvenser. Det är vår utmaning att vara affärsdrivande på samma villkor som andra skogsbolag samtidigt som vi ska vara främst på att balansera skogens andra värden. Vi tror det är så vi bäst driver det hållbara skogsbruket framåt.

 

FÖR MER INFORMATION

Per-Olof Wedin, Vd och koncernchef

Tel: 08-655 91 74, per-olof.wedin@sveaskog.se

Jessica Nordin, Klimat- och markanvändningssstrateg

Tel: 036-34 19 86, jessica.nordin@sveaskog.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy