Alla ämnen
Opinion & debatt

Trädbränsleföreningen: Klimatklyftan ökar i Tyskland

Trädbränsleföreningen ordnade studieresa för medlemmarna till Bayern i slutet av september. Vi besökte en större skogsfastighet och fick god inblick i synen på skogsbruk genom ägaren baron Götz von Rotenhan. Vi deltog även i en exkursion ordnad av tyska bioenergiföreningens trädbränslesektion och besökte ett privat entreprenörsföretag, ett kommunalt energibolag och ett kondenskraftverk för returträ. Slutligen deltog vi en dag i trädbränslesektionens årliga konferens i Würzburg.

Kontakterna med skogsbruk, användare av trädbränsle och tyska intresseföreningen gav blandade intryck av vad som är på gång i Tyskland.

Skogsbruket domineras av lövskog med två till tre generationer mer eller mindre ädla träd i olika skikt i samma bestånd. Inga slutavverkningar utan enbart plockhuggning. En mindre del av skogen är planterad barrskog. Intäkterna kommer huvudsakligen från grovt lövsågtimmer. Massaindustrin har svag betalningsförmåga för löv så det är inget som skogsbruket siktar in sig på. Barrskogen är dyr att anlägga och svår att skydda mot betning och fejning av klövvilt.

Flerskiktad lövskog med produktion av sågtimmer och en mindre del traditionell brännved är sålunda huvudspåret i det typiska bayerska skogsbruket – såväl hos stora som små skogsägare. Man får intrycket att tradition och nedärvd syn på hållbarhet styr skogsbrukarna. Man har uppfattningen att uttag av GROT utarmar skogsmarken. Det stämmer dåligt med svenska forskningsresultat.

Skogsentreprenörsföretaget var välskött, flexibelt och vaket avseende vad som går att få ekonomi i. Det var uppbyggt och drivet av en typisk entreprenör med känsla för både det tekniska och det sociala runt affären. Verksamheten var bredare än vad vi är vana vid i Sverige men de hanterade trädbränslevolymerna är små jämfört med vad som är vanligt hos oss.

Det kommunala energiföretagets kärnverksamhet är att distribuera gas. Det är något vi känner oss främmande inför med tanke på Tysklands beroende av gasimport från Ryssland. ”Naturgas” är klimatmässigt lite bättre än eldningsolja men bra är det inte. Brunkolsanvändning och kärnkraftavveckling bidrar också till svårigheterna att nå klimatmålen.

Företaget har senare även investerat i ett mindre biogasbaserat fjärrvärmenät. Det är betydligt dyrare att anlägga per meter än gasnätet.

Klarar inte klimatmål

Konferensdagen med tyska bioenergiföreningens trädbränslegren var välarrangerad med ett stort antal väl pålästa och kunniga experter. Den svaga utvecklingen i Tyskland för bioenergi och allmänt för resultatet av klimatpolitiken kommenterades men några högljudda protester hördes inte.

Tyska regeringen har noterat att Tyskland inte kommer att klara de mål för 2020 som man enats om i EU. Men några beslut om åtgärder för att ändra på detta har inte aviserats.

Man undrar i sitt stilla sinne var detta skall sluta: De europeiska politikerna vill å ena sidan inte tumma på de uttalade ambitionerna i Parisavtalet men vill å andra sidan inte heller vidta de drastiska åtgärder som behövs. Klyftan mellan målen och vad man i praktiken uppnår vidgas. 

Text: Sven Hogfors, Svenska Trädbränsleföreningen


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018 – Här finns den som e-tidningen

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy