Alla ämnen
Drivmedel & Transport

Utsläppen minskar – dags att revidera trafikpolitiken

Utsläppen minskar – dags att revidera trafikpolitiken
Det är hög tid att politiker slutar ge stöd till elbilar eller ladd-infrastruktur, men fortsätter att ha höga avgifter för fossila bränslen och skarpa krav på luftföroreningar som orsakar hälsoproblem. Foto: iStock

Utsläppen från person- och lastbilar blir allt lägre. När det gäller fordon som säljs i dag är inte längre utsläpp från avgasröret det dominerande miljöproblemet utan vägslitageutsläpp.

Ämnen som tidigare utgjorde huvudproblem som svaveldioxid, bly, bensen eller toluen är så gott som helt borta. De senaste åren har kväveoxider och partiklar varit i fokus.

Det finns fortfarande saker att förbättra, men nivåerna motiverar inte en utfasning av förbränningsmotorn. I synnerhet inte när det gäller partiklar, eftersom mer än 90 procent av partiklarna kommer från vägslitage.

Det är hög tid att revidera politiken, när det gäller synen på förbränningsmotorer och elbilar, och EU- beslutet om att förbjuda förbränningsmotorer från år 2035 måste revideras.

Halverad NOX i Stockholm

Stockholm stad har kraftigt sjunkande utsläpp av kväveoxider från stadstrafiken de senaste åren, en halvering från 2016 till 2020. Minskningen beror till viss del på elbilar, men framför allt på att äldre dieselmotorer har fasats ut och att moderna bensin och dieselmotorer avger väsentligt mindre farliga utsläpp.

I diagrammet nedan framgår hur utsläppen av kväveoxider utvecklats på Sveavägen i Stockholm 1990 – 2020.

2019 nådde luften på Sveavägen det nationella miljökvalitets-målet frisk luft som anger att årsmedelhalten ska underskrida 20 µg/m3, Miljöbarometern, Stockholm stad.

Sveavägen är en starkt trafikerad gata och är inte miljözon. Sveavägen kan alltså fungera som en bra indikator för de flesta städer i Sverige.

Luftkvaliteten på Sveavägen är numera god och klarar det nationella miljökvalitetsmålet frisk luft. Det är mycket bra men betyder ändå att arbetet måste gå vidare.

Även partikelutsläppen minskar

När det gäller partikelutsläpp mäter man i huvudsak partikelstorlekarna PM2,5 och PM10. Även här klarar Stockholm gränsvärdet med god marginal. I diagrammen nedan redovisas partikelstorlek PM2,5 respektive PM10 på Sveavägen:

Årsmedelvärdet för PM2,5 får inte överskrida 25 µg/m3. Utöver årsmedelvärdet finns ett exponeringsmål (8,5 µg/m3) som har fastställts i EU-direktiv. Exponeringsmålet gäller endast i urban bakgrundsluft. Gränsvärdet klaras vid samtliga mätstationer med bred marginal. I nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 µg/m3 som årsmedelvärde och 25 µg/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde, Miljöbarometern, Stockholm stad.
Årsnormen för PM10 innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 40 µg/m3 (mikrogram per kubikmeter luft). I det nationella miljökvalitetsmålet frisk luft finns ett målvärde för årsvärde som innebär att årsmedelvärdet inte får vara högre än 15 µg/m3. Sveavägen var 2020 nere på 16 µg/m3. Miljöbarometern, Stockholm stad.

På Sveavägen är PM10 nästan nere i årsmedelvärdet för frisk luft som är 15 µg/m3. Men det är inte säkert att det nås när fler förbränningsmotorer försvinner.

När SCB räknat ut vägtrafikens totala partikelutsläpp visar det sig att hela 95 procent av partikelutsläppen kommer från däck- och asfaltslitage. Bara fem procent kommer från förbränningsmotorer och avgasrör.

Slitageutsläppen från däck och asfalt dominerar helt partikelutsläpp från lastbilar och personbilar enligt SCB, Sveriges officiella statistik, bara fem procent av utsläppen kommer från avgasröret.

Elbilar är tunga, det ger mer vägslitageutsläpp. Det finns ingen mätdata på detta även om en utredning nyligen konstaterade att elbilar med dubbdäck är sämre för partikelmängden än bilar med förbränningsmotor.

Om man räknar på uppgifterna i diagrammet och gör bedömningen att elbilens högre vikt medför ett ökat vägslitage med mer än sex procent innebär det att elbilar orsakar mer partikelutsläpp än bilar med förbränningsmotor.

Den här utvecklingen är ett exempel på att trafik och utsläpp ska styras med generella styrmedel och inte med beslut om vilken teknik som ska användas.

Biodrivmedel den snabba klimatlösningen

Det är hög tid att politiker slutar ge stöd till elbilar eller ladd-infrastruktur, men fortsätter att ha höga avgifter för fossila bränslen och skarpa krav på luftföroreningar som orsakar hälsoproblem.

Dra snarast tillbaka beslut om att stoppa försäljning av bilar med förbränningsmotor.

Bilar som drivs av biodrivmedel eller e-bränslen är den snabba klimatlösningen och har förutsättningar att klara även alla lokala miljöaspekter. Klimatomställningen behöver inte vänta till 2045. Vi kan börja nu, tanka förnybart redan i kväll klockan 20:45!

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy