Alla ämnen
Pris & Marknad

Bioenergi räcker till halva Sveriges energiförsörjning

I slutet av januari presenterade fyra myndigheter en rapport med titeln ”Bioenergi på rätt sätt”. Slutsatsen är att bioenergi på hållbart sätt kan göra klimatnytta och att Sverige och andra länder har goda möjligheter att öka tillgången på bioenergi som produceras hållbart.

På sikt kan bioenergi producerad i Sverige öka från en tredjedel av Sveriges energiförsörjning till hälften. Bakom rapporten står Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Slutsatserna presenterades även i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att fortsätta utveckla metoder och styrmedel för hållbar bioenergi. Den fjärde juli, under Almedalsveckan, diskuteras rapportens slutsatser i ett seminarium i Dagens Nyheters tält. Seminariet arrangeras av Svebio och Dagens Nyheter. Här följer några av rapportens slutsatser.

Minskad klimatpåverkan

Bioenergi kan bidra till att minska våra klimatpåverkande utsläpp, under förutsättning att den produceras och används på ett hållbart sätt, både i Sverige och i andra länder, säger Dag Henning, klimathandläggare på Naturvårdsverket, som deltagit i arbetet med rapporten.

Mest restprodukter

Svenska biobränslen är till största delen restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. Ekonomiskt sett har dessa restprodukter ett mindre värde jämfört med den huvudsakliga produktionen av till exempel sågat trä, papper och livsmedel.

Kolförråden har ökat

Under de senaste hundra åren har kolförråden i biomassa och mark ökat. Det har kunnat ske trots att användningen av skogsbiomassa också har ökat under perioden. Anledningen är en ökad tillväxt i skogen samt att kolförluster genom skogsavverkningar och trädens naturliga avgång har varit mindre än upptaget av kol genom skogens tillväxt.

Styrmedel viktiga

En kombination av styrmedel har under senare decennier bidragit till att Sverige avsevärt har minskat utsläppen av koldioxid och ökat andelen förnybar energi. Bioenergi utgör nu ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Tillförsel av bioenergi kan öka

Tillförseln av bioenergi har ökat från 43 TWh 1970 till 134 TWh 2015. Under samma tid har tillförseln av olja minskat från 336 TWh till 119 TWh. En slutsats från rapporten är att tillförsel av bioenergi på lång sikt kan fortsätta öka med 70–90 TWh av Sveriges energiförsörjning till 200–220 TWh. På kort sikt kan bioenergi öka till 170–180 TWh.

Hållbarhetskrav för alla biomassaprodukter och fossila bränslen

Höga hållbarhetskrav måste gälla för alla biomassaprodukter, alla råvaror och alla energislag, inklusive fossila bränslen. Det är angeläget att all produktion av bioenergi runt om i världen ingår i system som garanterar en acceptabel hållbarhet. Det är inte effektivt att ställa höga hållbarhetskrav enbart på bioenergi och låta annan resursanvändning vara ohållbar.

Säkra hållbarhet

För att produktion och konsumtion av biomassa för energi eller andra ändamål ska vara hållbar får den inte orsaka avskogning eller på annat sätt minska kolförråden i ett landskapsperspektiv. Hållbar bioenergi får inte heller minska den biologiska mångfalden, minska markens långsiktiga produktionsförmåga, försämra kvaliteten hos mark eller vatten eller orsaka skadliga utsläpp av föroreningar. Hållbar bioenergi måste redan i ett medellångt tidsperspektiv orsaka lägre utsläpp av växthusgaser än fossilbaserade system och på längre sikt orsaka klart lägre utsläpp. Arbetsvillkoren ska vara goda och lokalbefolkningen ska inte påverkas negativt av produktionen.

Även positiva värden

En ökad produktion av hållbar bioenergi kan under vissa förutsättningar vara positiv för biologisk mångfald (till exempel energiskog), vattenkvalitet och sociala värden och är i de flesta fall positiv för landsbygdens ekonomi och utveckling.

För att få fart på en ökad produktion av hållbar bioenergi, behövs det långsiktiga styrmedel. Rapporten ”Bioenergi på rätt sätt” bidrar med ett underlag för fortsatt utveckling av metoder och styrmedel för hållbar bioenergi.

Redigerat av Anders Haaker

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy