Alla ämnen
Biokraft

Århus satsar 1,3 miljarder för att ersätta kol med halm

Århus kommun i Danmark antog 2010 en vision om att bli koldioxidneutrala 2030. Visionen innebär bland annat att fossila bränslen byts ut mot biobränslen för fjärrvärmeproduktionen. Det nya stora kraftvärmeverket i Lisbjerg utanför Århus ska använda halm som huvudbränsle.

Lisbjerg Biomasseanlag
Den nya anläggningen vid Lisbjerg byggs av AffaldVärme Århus vid en befintlig avfallsanläggning. Den nya byggnaden, i form av en glaskub, anpassas till den befintliga arkitekturen för att smälta in i miljön.

Halmkraftvärmeverket ska leverera ungefär 20 procent av fjärrvärmen, 20 procent kommer att fortsätta levereras med avfall som bränsle och cirka 50 procent ska komma från DONG Energys kraftvärmeverk i Studsrup som byggs om för att kunna använda träpellets.

Ny byggnad smälter in

Den nya anläggningen vid Lisbjerg byggs av AffaldVärme Århus vid en befintlig avfallsanläggning. Den nya byggnaden, i form av en glaskub, anpassas till den befintliga arkitekturen för att smälta in i miljön.

– Vi har haft några utmaningar under arbetets gång. Bland annat stötte vi på dåliga markförhållanden som gjorde att tiden för drifttagning fick flyttas fram en aning. Men i övrigt har arbetet mestadels gått enligt plan, säger projektledare Erik Vilstrup Sørensen från AffaldVarme Århus.

Den nya anläggningen består av ett halmlager med plats för tre dygns förbrukning av halm, en pannbyggnad, en ackumulatortank, en ny skorsten som är gemensam för både den befintliga avfallsanläggningen och det nya kraftvärmeverket, samt utrustning för hantering av flis. Med rökgaskondensering kommer den nya halmanläggningen att kunna utnyttja bränslet effektivt.

Halm huvudbränsle

Halmlagret har plats för 3 168 halmbalar, det täcker bränslebehovet för 66 timmars drift. Det årliga behovet av halm beräknas till 240 000 ton. Anläggningen kan också använda upp till 50 procent träflis vilket skulle innebära omkring 150 000 ton flis per år. Kraftvärmeverket får en bränslehanteringsutrustning för flis med en mottagningsstation som kan ta emot upp till tre lastbilar samtidigt samt ett sållhus och ett transportband som levererar flisen till pannhuset.

I pannan matas bränslet in på ett vibrationsrost. Rökgaserna renas med slangfilter och ett scrubbersystem. Byggarbetena startade i slutet av 2014 och anläggningen ska tas i drift under andra halvåret 2016.

Askåterföring

Omkring fyra procent av halmen blir till aska som kan användas som gödningsmedel på de marker som halmen hämtades från. På detta vis ingår askan i ett kretslopp.

Kol ersätts av halm, flis och pellets

– I större städer i Danmark har man i stort sett slutat använda kol i kraftvärmeverk och producerar numera i stället el och värme av halm, flis och träpellets. COWI, som är konsult för biokraftvärmeverket, kommer att fortsätta att fokusera på lösningar som begränsar miljö- och klimateffekterna utan att kompromissa med produktionens tillförlitlighet, säger Jens Bjørnmose, vice president för COWIs Thermal Power-avdelning.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2016

Fakta

Fakta

Investering: 1,3 miljarder danska kronor (inklusive fjärrvärmeledning och kundkostnader)
Panneffekt: 110 MW
Turbineffekt: 38 MW
Värmeeffekt: 78 MW
Ångdata: 540 grader och 110 bar

LEVERANTÖRER: 

Panna och rökgashantering: Burmeister & Wain Energy A/S
Turbin & generator: Doosan Skoda Power
Bränslehantering (halm): Qubiqa
Bränslehantering (flis): Lachenmaier Monsun

Skorsten: ScanComposit (glasfiberrör), MT Højgaard (betongfundament och glidgjutning)
Arkitekt: Friis & Moltke
Konsult biokraftvärmeverket: COWI
Konsult fjärrvärmeledning: NIRAS
Ackumulatortank: FW Rörteknik
Processstyrning: FLSmidth

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy