Alla ämnen
Biokraft

Borås bidrar till samhällsnytta – med laddad kraftvärme

Borås bidrar till samhällsnytta – med laddad kraftvärme
Kraftvärmeverket tillför indirekt en mycket stor nytta, genom att elproduktionen normalt maximeras då behovet av el är som störst.

Borås Energi och Miljö har två kraftvärmeverk som omvandlar olika bränslen till fjärrvärme och el. Deras bioeldade kraftvärmeverk på Sobacken är nu anslutet till frekvensregleringsmarknaden och bolaget håller på att bygga batterilager för att kunna bidra till ett stabilare elnät.

Nya laddade lösningar

Borås Energi och Miljö satsar just nu på batterilager. Ett batterilager (100 kW) på Gässlösa är redan i drift och ett batterilager (3 MW) på Sobacken kommer att installeras under året.

Den primära funktionen för batterilagrena är att snabbt hjälpa till att stabilisera frekvensen på elnätet. Batterierna kommer hela tiden vara laddade till en viss nivå (ca 60 %) för att säkerställa en jämn och stabil frekvens (50 Hz) ut på elnätet. Sedan laddas batteriet i eller ur beroende på behovet i elnätet och bidrar till att stabilisera frekvensen vid en störning på elnätet.

Kraftvärme – en samhällsresurs

För att upprätthålla rätt frekvens i elnätet krävs flera olika reglerkällor som arbetar tillsammans. Ett kraftvärmeverk är inte lika snabbreglerat som ett batteri, men har mycket stor uthållighet.

Vem eller vad som ska gå in och reglera vid störningar på vårt elnät styrs av Svenska Kraftnät. På samma sätt som elspotmarknaden fungerar, får godkända leverantörer lägga bud, varpå Svenska Kraftnät sedan aktiverar dessa efter behov.

Borås kraftvärmeverk på Sobacken är godkänt för att hjälpa till med frekvensreglering, via manuell frekvensreglering (mFRR). Detta betyder att vid ett avrop så ska reglering till avropad effekt ske inom 15 minuter. Halva turbinens maximala kapacitet på kraftvärmeverket på Sobacken kan regleras upp/ner inom 15 minuter.

”En av nycklarna till att det nya kraftvärmeverket kan nyttjas på reglermarknaden är att anläggningen i många delar har designats för en flexibel drift i kombination med att vi har en fjärrvärmeackumulator. Det ger oss förutsättning att erbjuda en robust systemlösning och kunna agera med hög flexibilitet”

Bolaget kommer att få ekonomisk ersättning för de timmar då lasten kan ökas eller minskas.

Borås fjärrvärmesystem – en flexibel systemlösning

Förutom att Borås fjärrvärmesystem är flexibelt utifrån tillgång av olika förnybara och återvunna bränslen, har Borås två kraftvärmeverk och en fjärrvärmeackumulator. Ackumulatortanken är perfekt utifrån systemperspektivet att den kan laddas med varmt fjärrvärmevatten när fjärrvärmebehovet inte är som störst, utan då elpriserna är höga. Värmen ackumuleras och används sedan när fjärrvärmebehovet ökar vid morgon- och kvällstid då boråsarna behöver värmen som mest.

Hur funkar kraftvärme?

Ett kraftvärmeverk producerar både värme och el genom att använda energin som frigörs vid bränsleförbränning. Vatten hettas upp i pannan för att bilda vattenånga som sedan flödar igenom en turbin och driver en generator. Ångan kyls sedan via en värmeväxlare som för över värmen till vattnet i fjärrvärmenätet. Värmen distribueras därefter ut till ca 40 000 boråsare.

Kraftvärme är ett reglerbart kraftslag om värmen kan lagras i till exempel en ackumulatortank. Då går det att planera när på dygnet produktion av el och värme ska ske. På detta sätt planeras produktionen för att stabilisera elsystemet och hjälpa till att skapa balans mellan produktion och konsumtion av el. Optimering sker dagligen och produktionen planeras timme för timme. Planeringen sker utifrån fjärrvärmebehov, rådande priser på el och bränsle. I takt med en alltmer väderberoende elmarknad ökar också variationerna i elpriset och driftförutsättningarna över dygnet.

”På samma sätt som en elkund med ett timprisabonnemang kan anpassa sin elanvändning till elpriset, kan vår kraftvärmeproduktion anpassas mot exempelvis marknadens elpriser, förklarar Pauline S. Lindberg affärsområdeschef på Borås Energi och Miljö.”

Kraftvärmeverket tillför indirekt en mycket stor nytta, genom att elproduktionen normalt maximeras då behovet av el är som störst. En fjärrvärmekund bidrar således till att öka tillförseln av förnybar elproduktion via kraftvärme, till skillnad mot elbaserade uppvärmningssystem.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy