Alla ämnen
Kraftvärme

Klimatklivet prioriterar bioenergiprojekt

Klimatklivet prioriterar bioenergiprojekt
Holmen är ett av de bolag som fått Klimatklivetstöd. De har bytt ut sitt uppvärmningssystem för sju växthus i Holmens plantskola i Gideå. Träflis ersätter 400 kubikmeter olja per år. Den totala investeringen var cirka 24 miljoner kronor varav Klimatklivet bidragit med 9,5 miljoner. Foto: Patrik Öhman

Klimatklivet har under de senaste 12 månaderna fått rekordmånga finansieringsansökningar för hållbara projekt. Naturvårdsverket rapporterar att de prioriterar bioenergiprojekt så som utbyggnad av fjärrvärmenät och utökad kraftvärmeproduktion.

Behovet av finansiellt stöd för klimatprojekt är fortsatt stor, visar en lägesrapport som Naturvårdsverket lämnat till regeringen.

I den står det att nästan en tredjedel av alla Klimatklivetprojekt beslutats under det senaste året. Klimatklivet har funnits sedan 2015 och hela 4,5 miljarder kronor har delats ut bara under det senaste året.

Av pengarna gick 15 procent till kommuner, organisationer och regioner samt resterande 85 procent till företag. Flest projekt beviljades inom jordbruket, industrin och transportsektorn.

– I rådande omvärldsläge sker klimatomställning nu delvis med nya motiv. Naturvårdsverket ser att Klimatklivet bidrar till en ökad självförsörjningsgrad i Sverige i form av ökad livsmedelsförsörjning och minskat beroende av fossila bränslen, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet i ett pressmeddelande.

Bioenergiprojekt prioriteras

Enligt lägesrapporten har Naturvårdsverket prioriterat ansökningar inom lantbruket. Dessa gäller bland annat elektrifiering av arbetsmaskiner och produktion av el från biogas.

En stor del av stödet har också gått till utbyggnad av fjärrvärmenät, utökad förnybar kraftvärmeproduktion och energieffektiviseringar inom industrin samt återvinningsanläggningar.

Fakta

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat sammanlagt 13,5 miljarder kronor i stöd till totalt 5 208 klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering ska totalt 32,4 miljarder kronor investeras. Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton CO2 per år.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Källa: Naturvårdsverket

Förlängning av genomförandetiden

Under 2023 har Naturvårdsverket gett mottagare av Klimatklivetstödet extra tid att genomföra projekten. Detta då omvärldsläget krävt det.

År 2022 inkom 2 035 Klimatklivetansökningar – av dem beviljades 962.

– Trots att året som gått präglats av oroligheter i omvärlden, har vi sett ett fortsatt stort intresse för gröna investeringar hos företag och andra aktörer. Mycket tyder på att vi nu är på väg in i en lågkonjunktur. Det kan innebära att ett investeringsstöd blir än viktigare för att nödvändiga klimatinvesteringar ska bli av, menar Carl Mikael Strauss.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy