Alla ämnen
Opinion & debatt

Samverkan är nyckelordet för att nå målen

Regeringen har pekat ut fem svenska styrkeområden där vi bör investera i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser. Genom samverkan mellan olika aktörer ska vi hitta nya lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Det skriver PelletsFörbundet i sin krönika i det senaste numret av Bioenergi.

PelletsFörbundet (PF) vill fortsätta på den inslagna vägen både inom landet och på exportmarknader. För att nå målen med fossiloberoende energitillförsel, samhällsnytta och tillväxt är den största utmaningen att ena branschintressena och skapa en bättre samsyn och samverkan.

Bioenergin har ett stort beredskapsvärde. När bioenergi ersätter elvärme frigörs eleffekt som kan användas för andra funktioner utan att nya anläggningar behöver byggas. Användandet av bioenergi är en viktig pusselbit i landets strävan att nå ett koldioxidneutralt samhälle.

Såväl Miljömålsberedningen som Energikommissionen lyfter fram fördelar med att öka användningen av bioenergi och samtidigt skapa en värdefull export. Men ännu saknas en övergripande nationell samverkanskedja som kopplar samman företag, forskning och myndighetsutövning för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Här är branschorganisationer som Svebio och PF viktiga aktörer.

Centralt i arbetet hos PF är det arbete som utförs volontärt. PF har under 2016 fortsatt deltagandet i forskargrupperna inom ”PELS”, som är en fortsättning på Pelletplattformen II. Vi är, och har varit, aktiva i Boverkets möten kring Ecodesignkraven och i arbeten med anknytning till detta. Vidare även med Miljömärkning Sverige AB när det gäller nya Svanenkriterier för märkning av pellets.

Våra medlemmar inser att framtidens energianvändning med stor säkerhet kommer att präglas av kombienergisystem, till exempel värmepumpar som kompletteras med pelletskaminer, eller närvärmesystem som baseras på spillvärme. Detta ställer nya krav på de aktörer som ska verka i framtidens energimarknad. PFs kansli har tagit fram utbildningsmaterial till Bioenergiprogrammet.

Det är nödvändigt att öka informationsinsatserna kring bioenergin för att undanröja den negativa publicitet som bioenergianvändningen har fått. Det är viktigt att nå ut med fakta kring att det är den gamla föråldrade tekniken som ger utsläppen, inte den moderna ved- och pelletstekniken. Stora utsläppsminskningar skulle kunna undvikas om samhället fokuserade på att byta till ny teknik. PF har därför väckt frågan om skrotningspremie för få bort gammal teknik från marknaden.

Klimatutmaningen kräver både energieffektivisering och mer förnybar energi. Eftersom tillväxten är betydligt högre än avverkningen går det dessutom att öka skogsproduktionen i Sverige. Ovanpå detta finns 1,6–2 miljoner hektar övergiven jordbruksmark möjlig att beskoga. Betydelsen för klimatarbete, försörjning och hållbart samhälle ska därför inte underskattas.

Peter Granborn, Scandbio, PelletsFörbundets nyvalde ordförande


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 3.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy