Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

11 forskningsprojekt ska bidra till produktion av biodrivmedel till flyg

Regeringen beslutade i januari 2017 om en svensk flygstrategi där en av prioriteringarna är att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Biobränslen kan tillsammans med andra lösningar bidra till att minska utsläppen. Nu har Energimyndigheten beviljat elva projekt stöd för att få fram resultat som kan ligga till grund för produktion av biodrivmedel till flyg. De elva projekten får dela på cirka 34 miljoner kronor.

Projekten får finansiering av Energimyndigheten genom regeringsuppdraget att främja produktion av hållbara biodrivmedel till flyg – där företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer kan söka stöd för att utveckla nya lösningar.

– Omställningen till fossilfria drivmedel för flyg är en stor utmaning där forskning och innovation är en av flera pusselbitar för att komma framåt, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten. Vi hoppas att de projekt vi nu har beviljat stöd få fram intressanta resultat som kan ligga till grund för produktion av biodrivmedel till flyg i Sverige.

Ytterligare en ny utlysning inom uppdraget planeras att öppna inom kort där projekt preliminärt kan starta sommaren 2019. Utöver detta regeringsuppdrag satsar Energimyndigheten drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar.

Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr N2017/00590/MRT). I strategin är en av prioriteringarna att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Biobränslen kan tillsammans med andra lösningar bidra till att minska utsläppen.

Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel. För detta ändamål ska Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg. Energimyndigheten ska även inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

 

Läs mer om de beviljade projekten:

Fossilfria Flygtransporter 2045

Syftet med projektet är att etablera och driva innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045 (FFT-2045). Klustret ska processleda och samordna värdekedjans aktörer från skogen till vingen för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska bidra till att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter, samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion.

Projektledare: RISE Research Institutes Of Sweden.
Övriga parter: Bland annat SAS AB och Swedavia.

Skapa förutsättningar för hållbara flygtransporter

Projektet ska samla den kunskap och kompetens som finns idag inom olika projekt utspridda över de olika aktörerna i värdekedjan. Syftet med projektet är att skapa en nationell färdplan för hur Sverige skulle kunna få fossilfria flygtransporter år 2045, samt bli en globalt ledande bioflygbränsleregion, vilket skulle kunna ge ökad sysselsättning, industriell utveckling och ekonomisk tillväxt.

Projektledare: RISE Research Institutes Of Sweden.
Övriga parter: Bland annat SAS AB och Swedavia.

Från flis till flygplan i Småland (FFS)

Projektets syfte är att undersöka potentialen för produktion av bioflygbränsle i Småland samt att identifiera de regionalt mest lovande värdekedjorna genom en kvantitativ och platsspecifik analys av ett antal produktionstekniker, i olika tidsperspektiv.

Projektledare: RISE Innventia AB.
Övriga parter: FORES, KLM Royal Dutch Airline, Luleå Tekniska Universitet, SkyNRG B.V, Smaland Airport AB, Växjö Energi AB, Växjö kommun och Södra skogsägarna.

Flygbränsle från lignin

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att omvandla lignin från olika källor till flygbränsle. Möjliga ligninkällor är till exempel kraftlignin, en sidoström från massaindustrin, och lignin från en nyutvecklad katalytisk fraktionering av trä. Målet är att skapa underlag för en bedömning av vilka källor av lignin som är mest lämpade att göra flygbränsle av.

Projektledare: Stockholms universitet

ForestJet II – Hållbar produktion av flygbränsle med biokemiska metoder

Projektets syfte är att ta vidare de resultat som togs fram i en konceptstudie som utfördes i projektet ”ForestJet – Hållbar produktion av flygbränsle i Sverige med biokemiska metoder”. Genomförbarhetsstudien avser att ta hela värdekedjan från skog till hållbart producerat flygbränsle i Sverige ett steg närmare kommersialisering genom att utvalda aktörer gemensamt utreder lämplig lokalisering för en produktionsanläggning och marknadsvärde på flygbränsle och samprodukterna, samt uppdaterar den tidigare gemensamt framtagna färdplanen.

Projektledare: SEKAB E-Technology AB.
Övriga parter: Air BP Sweden AB, SAS AB, Bergvik Skog AB och Gasum AB.

Grönt jetbränsle från en integrerad katalytisk process

Syftet med detta projekt är att producera gröna jetbränslen från väte och koldioxid i en elektrobränsleprocess. Processen går via metanol som mellanprodukt genom en ny enstegsprocess som kombinerar olika katalytiska processer. Väte skulle kunna produceras via elektrolys och koldioxid kan fångas in från t.ex. förbränning av biomassa. I projektet ska nya katalysatorer syntetiseras och karaktäriseras och kinetiska modeller ska utvecklas.

Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Genomförbarhetsstudie småskalig Gas-To-Liquid teknik för grönt flygbränsle från Sveriges skogar

Projektet omfattar en genomförbarhetsstudie där möjliga koncept för produktion av förnybart flygbränsle ska undersökas. Koncepten bygger på förgasning av skogsbränslen med Cortus WoodRoll-process i kombination med småskalig katalytisk syntes av flygbränsle. Studien omfattar olika typer av tekniska och ekonomiska analyser och inom projektet ska också en plan tas fram för hur de lösningar som bedöms mest lämpade skulle kunna användas för att få till stånd en produktionsanläggning för grönt flygbränsle från skogen i Sverige.

Projektledare: Cortus AB.
Övriga parter: Kungliga Tekniska Högskolan.

Carbofuel – utveckling och integrering av biodrivmedelsprocesser

Syftet med projektet är att utveckla en elektrobränsleprocess för produktion av flygbränsle som kan integreras med biomassabaserad drivmedelsproduktion. För att detta ska vara möjligt behöver de katalytiska processerna utföras i en mindre skala jämfört med liknande storskaliga processer som är baserade på fossila råvaror.

Projektledare: Lunds universitet.
Övriga parter: Kiram AB.

Validering och demonstration av skogsbaserade bioflygbränslen, steg 1

Projektet avser en genomförbarhetsstudie för ett projekt som omfattar validering och demonstration av hela värdekedjan för flygbränsleproduktion via Fischer- Tropsch (FT)-syntes. Detta förprojekt ska förbereda den tänkta efterföljande demonstrationen av hela värdekedjan genom kostnadsskattningar, bygg- och driftsplanering, planering av kommersiella flygningar på bränslet samt kommersiell verifiering av värdekedjan.

Projektledare: Luleå tekniska universitet.
Övriga parter: BRA Sverige AB, Ineratech GmbH, ARVOS GmbH, Smurfit Kappa, Fly Green Fund, RISE Innventia AB, Sveaskog, Svenska Bioenergiföreningen och SAS AB.

Oljehaltiga jästsvampar för produktion av flygbränsle från sågverksrester

Syftet med projektet är att utveckla och demonstrera en industriellt tillämpbar process för tillverkning av mikrobiell olja som kan förädlas till medium- och långkedjade fettsyror och därifrån till kolväten som kan ingå i flygbränsle.  Projektet fokuserar på industriellt relevanta och kostnadseffektiva råvaror från restströmmar från svensk skogsråvara bestående av såg- och kutterspån.

Projektledare: RISE Processum AB.
Övriga parter: SEKAB E-Technology AB och Umeå Universitet.

Genomförbarhetsstudie: Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion

Projektet omfattar en genomförbarhetsstudie om produktion av biobaserat flygbränsle vid Karlstads Energis anläggning Hedenverket. Det tekniska produktionskonceptet baseras på en förgasare av ångblåst indirekt fluidiserad bäddtyp som integreras med befintlig fluidbäddpanna. Den bildade gasen renas och omvandlas till Fischer-Tropsch (FT) bränsle med fokus på flygbränslefraktioner.

Projektledare: BioShare AB.
Övriga parter: Hulteberg Chemistry & Engineering AB, Fly Green Fund, Karlstads Energi AB, Lunds Universitet och Paper Province.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy