Alla ämnen
Pris & Marknad

Svebio i samarbete om internationell biobränslebörs

I Sverige har användningen av bioenergi ökat med mer än tre TWh per år i 25 år. Enligt Fossilfritt Sveriges färdplaner ska användningen fortsätta att öka i samma takt. Internationellt har samma utveckling påbörjats. Inte minst i Östersjöområdet där vår tidning Bioenergi flera gånger gett Östersjön smeknamnet ”Gröna havet”.

Även om bioenergianvändningen ökar menar många att ökningstakten är alltför svag. Vi utnyttjar bara en bråkdel av bioenergins potential, både inom fasta bränslen och biodrivmedel. Samtidigt som vi vet att efterfrågan på marknaden är svag har vi ofta överskott av bränsle på marknaden. Ändå är budskapet från en del av miljörörelsen och från vissa debattörer att biobränslena inte kommer att räcka.

Att biobränslen inte räcker har blivit ett vanligt påstående också i media. Även om påståendet är felaktigt får det påverkan på vad politiker och allmänhet tror om branschens möjliga utveckling.

En grupp som påverkas av media är investerare och finansiärer av kraftvärmeverk och bioraffinaderier. De är inte experter på bioenergi eller på att bedöma vilka volymer bioråvara som finns. De är däremot experter på börser, att analysera data och på olika finansiella instrument. Därför är en handelsplats med officiella priser ett viktigt verktyg för en positiv branschutveckling. Den ger finansiärer och styrelseledamöter som ska fatta beslut om investering ett bättre och tryggare beslutsunderlag. På en handelsplats kan man säkra hållbara bränslevolymer över flera år, låsa priser och minska risken. Börsen tydliggör att det finns bränsle och till vilket pris man kan köpa, och därmed förenklas besluten om investeringar i nya anläggningar.

Samarbete med Baltpool

Det har länge diskuterats olika former av börshandel med biobränslen. Fysisk börshandel med en produkt som kan variera så mycket som skogsflis har sina utmaningar. Baltpool har nu handlat relativt stora volymer bränsleflis sedan 2013 och visat att handeln fungerar. Under 2019 handlades fem TWh fasta biobränslen. Svebio har diskuterat samarbete med Baltpool under flera år och under våren undertecknades ett långsiktigt samarbetsavtal med företaget Baltpool UAB som äger handelsplattformen för biobränslen med samma namn.

Baltpool UAB ägs i sin tur av den litauiska staten i en företagsgrupp som också äger det litauiska el- respektive gasnätet. Inget av bolagen i företagsgruppen handlar själva med biobränsle, el eller gas. Bolagens mål är att underlätta energihandel mellan parter på de olika marknaderna.

Att den digitala handeln och plattformen är oberoende och neutral i förhållande till köpare och säljare var en förutsättning för Svebios engagemang i Baltpool eftersom Svebio också är neutral och har både köpare och säljare som medlemmar. Vårt gemensamma intresse är att öka bioenergianvändningen och underlätta investeringar.

Varför engagerar Svebio sig i digital handel?

Beslutet om att ingå samarbetet med Baltpool har föregåtts av lång beslutsprocess i Svebios styrelse. Generellt kan man säga att fjärrvärmebolagen varit mycket positiva där företag uttryckt att ”detta är precis vad Svebio ska arbeta med”. Skogsföretagen har varit mer tveksamma och avvaktande. Framförallt menar de att handeln idag fungerar bra och att samarbetet med värmeverken är så integrerat att det blir svårt att handla över en börs där motparten är okänd. Biodrivmedelsföretagen har varit neutrala men oroliga att ett eventuellt engagemang i en handelsplats ska ta fokus, energi och resurser från övrig näringspolitisk verksamhet.

Svebio har en svag ekonomi och medlemsavgifterna räcker inte alls för att täcka kostnaderna för den näringspolitiska verksamhet som bedrivs. Kansliet arbetar därför ständigt med olika projekt för att upprätthålla expertkompetens inom så skiftande områden som biodrivmedel, el, värme, pellets, hållbarhet mm. Våra två tidningar finansierar drygt en tredjedel av personalstyrkan, och genom avtalet med Baltpool får tidningarna intressant marknadsinformation och statistik om historisk och aktuell prisutveckling. Samtidigt får Baltpool ökad synlighet via tidningarna och konferenser, vilket motiverar att Svebio får ersättning när omsättningen på börsen ökar. Risken för Svebio i samarbetet är liten samtidigt som potentialen för framtida intäkter från svensk och internationell börshandel är stor om utvecklingen blir god.

Leveranser med lastbil och båt

Det finns redan nu möjlighet att registrera sig som köpare eller säljare på www.baltpool.eu. Värmeverk kan lägga upp köporder för att köpa flis på de kontraktsvillkor som gäller för internationell handel. Plattformen kommer att anpassas till svenska förhållanden om svenska aktörer önskar det. Sannolikt blir den vanligaste leveransformen flis med lastbil men under hösten kommer man även att kunna köpa skeppslaster med flis FOB baltisk hamn. Även svenska köpare kommer att kunna lägga upp köporder på skeppslast CIF i svensk hamn.

Vi hoppas också att exempelvis svenska bränsleleverantörer i norra Sverige med tiden kan lägga upp säljorder FOB i norrländsk hamn för sydsvenska eller internationella köpare. En fördel är att man kan lägga fram leveransen i tiden så att man har tid att ta fram bränsle till dess att affären rent fysiskt ska levereras. För närvarande är handeln öppen för bränsleflis och pellets men vi har också fått in önskemål om att öppna handel för returträ. 

Gustav Melin, vd Svebio

Se även artikel i Dagens Industri om planerna på handelsplats för biobränslen.


Denna ledare publicerades först i Bioenergi nr 3 som finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy