Alla ämnen
Biokraft

Borås Energi och Miljö bemöter kritik och felaktigheter i media

Under de senaste åren har vi tillsammans med samarbetspartners drivit och snart genomfört ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt med ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Vi har sedan projektet startade 2015 hela tiden vetat om att 2018 och 2019 är otroligt tuffa år för vårt bolag och våra medarbetare.

Det är nu som vi ska driftsätta och ta vårt nya avloppsrenings- och kraftvärmeverk i kommersiell drift. Samtidigt som vår infrastruktur med VA, fjärrvärme, biogas och avfallshantering ska fungera dygnet runt, året runt.

Under inledningen av 2019 har det pågått en intensiv och ibland hätsk debatt mot Borås Energi och Miljö. Tyvärr kommer vi inte alltid till tals utan flera artiklar i media skrivs utan att bolaget har haft möjlighet att bemöta kritik och korrigera fakta som framställs. Flera felaktiga budskap har spridits kring bolaget och vår verksamhet och därför vill vi härmed göra några förtydliganden.

Direkta felaktigheter i media

Nu i veckan publicerades en artikel i Borås Tidning om byggnationen av vårt pannhus i det nya kraftvärmeverket. Problematiken med cellplastväggelement har varit känd och kommunicerad till både ägare och styrelse i drygt ett halvår. Oklara påståenden skrivs i artikeln utan att företrädare i bolaget har haft möjlighet att besvara anklagelserna.

Två viktiga saker som vi kan kommentera från artikeln är dels om försäkring av vårt nya kraftvärmeverk och hur vi hanterar situationen med cellplastelementen. Vi har i dagsläget inga indikationer på att det inte går att försäkra anläggningen med den information vi har fått från försäkringsbolagen. Däremot innebär det sannolikt högre självrisk och försäkringspremie samt osäkerhet i över hur det kan bli i framtiden och därför driver vi processen att vi bör byta ut väggelementen.

Att ett eventuellt byte av väggar av cellplast i vårt nya kraftvärmeverk skulle hänga ihop med driften och underhållsåtgärder på Ryaverket är direkt fel. När det blir aktuellt att byta vissa väggelement, kan det göras i etapper under 2-3 år och under sommarperioder då biopannan inte är i drift. Vår utgångspunkt är att vi ska gå skadelösa igenom det här med tanke på att vi inte har kontrakterat att vi skulle ha cellplastmaterial i pannhusbyggnaden. Det pågår ingen juridisk tvist utan det förs diskussioner med vår samarbetspartner och vår inställning är att vi kommer komma fram till konstruktiva lösningar.

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas.
Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas.

Fortsatt hög leveranssäkerhet med fjärrvärme

Borås har ett stort fjärrvärmesystem som värmer ca 45 000 boråsare med miljösmart fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen består av en rad olika anläggningar; baslast-, mellanlast- och spetslastanläggningar. Alla anläggningar med olika funktion då kundernas värmebehov av naturliga skäl varierar över året samt med hänsyn till olika driftscenarior. Anläggningsparken och driften av denna anpassas kontinuerligt efter vad som bedöms miljömässigt och ekonomisk mest lämpligt utifrån alla olika förutsättningar.

Våra befintliga biopannor på Ryaverket byggdes 1965 och är en av Sveriges äldsta baslastanläggningar. För att säkerställa tillgängligheten av fjärrvärmeleveranserna till våra kunder behövde Ryaverkets biopannor ersättas med en ny baslastanläggning.

Nu börjar vi närma oss idrifttagning av vårt nya bioeldade kraftvärmeverk. Tillsammans med våra två avfallspannor på Ryaverket kommer anläggningarna fungera som vår baslastproduktion. Under hela projekttiden har inriktningen varit att de gamla biopannorna under ett antal driftsäsonger ska stå i beredskap för att fungera som back up och som spetslast när det är som kallast. Detta är ingen nyhet.

Det är stor skillnad att använda de gamla biopannorna under en kortare period per år, jämfört med att anläggningen skulle fortsätta utgöra basproduktion. Bolaget analyserar kontinuerligt status på våra anläggningar och effektbehov. Exempelvis har vi de senaste åren byggt en ny bioeldad hetvattencentral på Viared och tillfört rökgaskondensering på avfallspannorna vilket innebär ett effekttillskott i vår produktionsmix.

Fjärrvärmekunderna i Borås har rätt att ställa höga krav på leveranssäkerhet. Med en ny baslastanläggning på Sobacken säkerställs fjärrvärmeleveranserna även i framtiden.

Varför så mycket underhåll just nu?

Under veckan har ett extrainsatt styrelsemöte hållits. På mötet presenterades årets bokslut samt en kostnadsanalys över bolagets underhållskostnader.

Presentationen visade att bolaget uppnådde ett resultat på 61 mnkr mot budgeterad nivå på 64 mnkr. Våra externa revisorer har via revisionsmöten meddelat att de inte har funnit några avvikelser i vår bokslutsredovisning under 2018.

Drygt 35 mnkr har 2018 upparbetats för diverse underhållsåtgärder och konsultkostnader som inte har varit budgeterade. Styrelsen var eniga om att dessa uppgifter inte har varit förankrade i styrelsen. Inte heller ledningsgruppen har haft vetskap om omfattningen av arbetena. Enligt VD-instruktionen ska stora avvikelser förankras hos styrelse, vilket inte har gjorts.

Nu ska vi framåt

Att bolaget tillsammans med samarbetspartners snart har slutfört projektet med nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk samtidigt som ordinarie verksamhet har pågått är fantastiskt. Det har vi lyckats med tack vare kompetenta och engagerade medarbetare.

Det finns ett gammalt citat som säger:

Du skall stå upp när det blåser, en gång skall vinden mojna och då är det de stående som räknas

Vi är övertygade om att vi kommer gå starka igenom den här stormen och vi kommer vara 300 stolta medarbetare som står upp för bolagets värderingar och verksamhet, när vinden mojnat.

Eva Theén Johansson. Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Ulrik Nilsson. 1:e vice Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Erika Storme Martinger. 2:e vice Ordförande Borås Energi och Miljö AB
Ewa Bideberg. Tf. VD
Jonas Holmberg. Kommunikationschef
Fredrik Larsson. Ekonomichef
Göran Carlsson. Projektchef
Pia Eriksson. Tf. HR-chef
Per Karlsson. Affärsområdeschef VA
Krister Gustafsson. Affärsområdeschef Energi
Göran Glans. Affärsområdeschef Avfall/Återvinning

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy