Annons Annons
Annons Annons

Risker och lösningar vid avfallshantering

Under Almedalsveckan i juli samlade Söderenergi ett antal beslutsfattare för att diskutera risker med både illegal och legal avfallshantering, och hur 2 MEND-IX kan bidra till att förbättra situationen.

Söderenergis verksamhet med energiåtervinning av avfall minskar behovet att deponera det avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna. Söderenergi tar emot en miljon ton avfallsbränslen per år som omvandlas till värme och el. I Söderenergis process avlägsnas samtidig 106 ton tungmetaller från samhället på ett år. Tillsammans med fjärrvärmekunderna undviker Söderenergi utsläpp av motsvarande omkring en miljon ton klimatgaser på ett år. Genom att generera 80 MW el under cirka 6 000 timmar per år förstärker Söderenergi dessutom eleffektbalansen i södra Storstockholm.

Söderenergi vill bidra till att förändra avfallsbranschen.
– Vi kan konstatera att de nyttor som verifikatet ger, det vill säga spårbarhet, transparens, varumärkesskydd, kan sätta standard uppströms och motverka illegal avfallshantering. Tillsammans med materialåtervinnarna kan vi trycka ansvaret uppåt i avfallstrappan där produkterna skapas så att dåliga producenter faktiskt tvingas betala för sina dåliga produkter och sin dåliga design, förklarade Karin Medin på seminariet i Visby.

Visa på nyttorna

Efter en värmesäsongen kan vi i detalj visa vilka nyttor vi har gjort för en viss avfallsleverantör. På så vis blir vår avfallsleverantör en kund och kan sedan själv i nästa steg göra på samma sätt, använda verifikatet gentemot exempelvis en kommun. Med de ökande avfallsmängderna och fokus på materialåtervinning är det viktigt att veta vad vi ska materialåtervinna och vad vi behöver få ut ur kretsloppet på ett säkert sätt, sa Karin Medin.

Agneta Westerberg

– Giftfria och resurseffektiva kretslopp är en förutsättning om vi vill nå en cirkulär ekonomi, sa Agneta Westerberg, vikarierande generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Direktimport av farliga ämnen

Agneta Westerberg, vikarierande generaldirektör på Kemikalieinspektionen, berättade att Kemikalieinspektionen i ett tillsynsprojekt förra året visade att det finns en större risk att produkter som köps via näthandlare utanför EU innehåller ämnen som är förbjudna i varor som tillverkas i EU. Leksaker och elektronik som inte är CE-märkta ska man akta sig för.

– Det som krävs är bland annat ökat ansvar från näthandelsplattformarna och ett ökat samarbete har påbörjats på EU-nivå. Giftfria och resurseffektiva kretslopp är en förutsättning om vi vill nå en cirkulär ekonomi, sa Agneta Westerberg.

Sverige världsbäst på avfallshantering

När det gäller hushållsavfall i Sverige är trenden uppåtgående.

– Vi orsaker mer avfall per person och antalet personer ökar i Sverige. Samtidigt är Sverige världsbäst på avfallshantering med väldigt lite deponering, sa John Johnsson från Profu, som talade om avfallstrender.

Globalt syns en mer dramatisk ökning av avfallsmängder jämfört med i Sverige. Avfallshanteringen skiljer sig åt i olika världsdelar och i olika länder. I EU kan vi notera att de nya medlemsländerna deponerar nästan allt avfall.

– I Sverige har utvecklingen gått från deponering till förbränning, energiåtervinning samt på senare tid har avgiftning kommit in som ett komplement, sa John Johnsson.

John Johnsson

– Vi orsakar mer avfall per person och antalet personer ökar i Sverige. Samtidigt är Sverige världsbäst på avfallshantering med väldigt lite deponering, sa John Johnsson från Profu, som talade om avfallstrender.

Större fokus på producenternas ansvar

Ett av budskapen under seminariet var att problemen i avfallshantering uppstår när någon producerar och levererar en produkt som har kort livslängd, är svår att plocka isär för att materialåtervinna och/eller innehåller giftiga ämnen. Genom åtgärder längre upp i avfallstrappan kan samhället förebygga att dåliga produkter kommer in på marknaderna.

Oönskad mellanlagring

Karin Medin pekade på problemen med laglig mellanlagring av avfall som finns i flera kommuner, till exempel i Botkyrka, Västerås och utanför Eskilstuna. Avfallet lagras på åkrar i balar som ser ut som ensilagebalar. Affärsidén är att samla in avfall från till exempel byggen och rivningsprojekt, men sedan inte sälja det vidare.

– Jag anser att det behövs hårdare tag med lagstiftning och tillsyn. Jag är orolig för att det blir läckage och att vi fjärrvärmebolag får skulden, sa Karin Medin.

Stoppa risk för läckage

– Det är Naturvårdsverket som ska se till att det finns tillräckligt med regler för att förhindra utsläpp av kemikalier. Kommunerna borde kunna agera mer som tillsynsmyndighet för att se till att det inte sker en exponering av gifter i miljön. Självklart är det inte bra att det går till så här. Det blir inte ett giftfritt kretslopp av att tillåta mellanlagring på det sättet, menade Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen.

Therese, Jacobson

– Det är inte acceptabelt att vi inte vet hur stort problemet med olämplig eller illegal avfallshantering är och vad vi ska göra åt det. Det är ett systemfel som måste åtgärdas, sa Therese, Jacobson, chef miljögifter, hav och jordbruk på Naturskyddsföreningen.

Illegalt avfall?

John Johnsson fick frågan om han vet hur stora illegala avfallsflöden som förekommer i Sverige.

– Det förekommer, men jag vet inte hur mycket. Det händer att mottagarna får in konstigt avfall ibland. Men frågan är om det är medvetet eller omedvetet. Vi kan inte säga att det är stort i Sverige, men när vi ser hur stort det är globalt och att problemet blir allt mer globaliserat, är det bara en tidsfråga innan det kommer hit, sa John Johnsson.

Agera nu

Per Larhed, kommunikationschef på Söderenergi har varit aktiv i framtagandet av det nya verifikatet. Han menade att avfallsbranschen generellt är omogen, att fjärrvärmebranschen generellt är reaktiv och att det är en dålig kombination.

– Om vi tittat globalt kan vi konstatera att vi är naiva om vi inte ser problemet och gör något nu. Vi kan inte vänta för att avvakta lagar utan vi måst agera själva och det är vårt varumärke som står på spel. Här kan 2 MEND-IX vara ett hjälpmedel, menade Per Larhed.

Oacceptabelt

Therese Jacobson, chef miljögifter, hav och jordbruk på Naturskyddsföreningen, var kritisk till situationen.

– Det är inte acceptabelt att vi inte vet hur stort problemet med olämplig eller illegal avfallshantering är och vad vi ska göra åt det. Det är ett systemfel som måste åtgärdas. Politikerna måste ge uppdrag och resurser för att man ska titta på det här och stoppa det, sa Therese Jacobson.

Kristina Yngwe (C) ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, berättade att mottagligheten från partierna för att agera mot den tillfälliga mellanlagringen av avfall har ökat sedan utskottet fick en dragning av NOA (Nationella Operativa Avdelningen inom polisen) om detta ämne.

– Det var en aha-upplevelse för många, dels omfattningen och dels hur det ser ut runt omkring i landet. Vi fick se bilder på upplag av avfallsbalar på åkrar, på skrotupplag och illegala bilverkstäder som exporterar uttjänta bilar, sa Kristina Yngve.

Uppförandekod

Viveke Ihd, chef för hållbar återvinning och cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna, delade beskrivningen av illegal avfallshantering. Hon påpekade att återvinningsindustrierna har arbetat med frågan i många år bland annat genom att alla medlemmar måste skriva på en värdegrund med avfallshierarki och en uppförandekod samt att kontanthantering vid hantering av avfall är förbjudet. 2017 skrev alla medlemmar på ett avtal för att följa byggindustriernas riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2029 som går att läsa som e-tidning här. 

Om 2 MEND-IX

Namnet 2 MEND-IX har tagits fram av Söderenergi under året och är varu-märkesskyddat i Europa och USA.

Vi använder oss av cookies. Läs mer