Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Mark- och miljööverdomstolen ger grönt ljus för Preemraff Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen.

raffinaderier preem
Preem har som mål att öka produktionen av biodrivmedel vid sina två raffinaderier i Göteborg och Lysekil till totalt fem miljoner kubikmeter per år om tio år. raffinaderier preem

En central fråga i målet är verksamhetens koldioxidutsläpp. Domstolen anser att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Enligt domstolen har inte klimatlagen någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter. Domstolen anser också att klimatmålen som beslutades av riksdagen 2017 inte innebär någon förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet.

Det är glädjande att domstolen gett ett positivt besked. Ett nytt miljötillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossil till förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och är ett viktigt delsteg för att Preem ska uppnå klimatneutralitet till år 2045, säger Petter Holland, vd för Preem.

Bakgrund

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet omfattar bl.a.

  • raffinering av fossila råvaror och förnybara produkter till drivmedel,
  • ny anläggning för omvandling av återstodsoljor till drivmedel (ROCC-projektet),
  • hamnverksamhet, och
  • viss vattenverksamhet

Ett antal miljöorganisationer och enskilda personer har överklagat tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet har dock inte överklagats av någon av de myndigheter som har till uppgift att ta tillvara miljöintressen i tillståndsprocesser.

Det är regeringen som beslutar om verksamheten ska få komma till stånd (tillåtlighetsprövning). Mark- och miljööverdomstolens uppgift har varit att handlägga målet åt regeringen och med ett yttrande lämna sin bedömning i frågan.

När regeringen har beslutat i frågan om verksamheten ska få komma till stånd, lämnar regeringen tillbaka målet till Mark- och miljööverdomstolen. Beslutar regeringen att den sökta verksamheten inte ska tillåtas, ska domstolen avslå ansökan. Om regeringen däremot beslutar att verksamheten ska tillåtas, ska domstolen ge tillstånd till verksamheten och bestämma vilka villkor som ska gälla för denna.

I Mark- och miljööverdomstolens yttrande har domstolen övervägt bland annat följande frågor.

Utsläpp av koldioxid

Verksamheten omfattas av både miljöbalken och EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Mark- och miljööverdomstolen har gjort en systematisk och ändamålsenlig tolkning av det svenska regelverket och även beaktat EU-rätten. Domstolen har kommit fram till att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på koldioxidutsläpp från en verksamhet som omfattas av utsläppshandelssystemet.

Riksdagen har 2017 antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar bland annat en klimatlag och nya klimatmål för utsläpp av växthusgaser.

Klimatlagen innehåller endast riktlinjer för regeringens klimatpolitiska arbete. Lagen har därför enligt domstolen inte någon rättsverkan vid tillståndsprövning av enskilda verksamheter.

Av de nya klimatmålen framgår bland annat att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. De nya målen har inte medfört några lagändringar i miljöbalken. För att målen ska kunna uppfyllas krävs enligt förarbetena bland annat att ambitionerna i EU:s utsläppshandelssystem höjs. Mark- och miljööverdomstolen anser att de nya klimatmålen inte innebär någon förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid tillståndsprövning av enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet.

Övriga frågor

Mark- och miljööverdomstolen anser att miljökonsekvensbeskrivningen och övrig utredning i målet är tillräckligt underlag för att kunna bedöma om verksamheten ska tillåtas.

När det gäller utsläpp till vatten anser domstolen att verksamheten är förenlig med de krav som följer av EU:s ramdirektiv för vatten.

Domstolen bedömer att övriga utsläpp och störningar från verksamheten kan begränsas till godtagbara nivåer.

Det finns enligt domstolen inte något hinder mot att tillåta verksamheten med hänsyn till dess lokalisering, påverkan på motstående riksintressen, övriga naturvärden och artskydd.

Domstolen föreslår ingen tidsbegränsning av den sökta verksamheten.

Så vill Preem öka produktionen av biodrivmedel till 50 TWh på tio år

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy